Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko.


wy­soko-szy­bują-młodzieńcze-myśli-niez­wykle-wysoko
henry wadsworth longfellowwy­sokoszy­bująmłodzieńczemyśliniez­wyklewysokowy­soko szy­bująszy­bują młodzieńczemłodzieńcze myśliniez­wykle wysokowy­soko szy­bują młodzieńczeszy­bują młodzieńcze myśliwy­soko szy­bują młodzieńcze myśli

Bądź niez­wykle sub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­ności. Bądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośności. W ten sposób możesz po­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela.Po­bożność jest niez­wykle ważna, ale ro­zumu nie zastąpi.Mil­cze­nie to tek­st, który niez­wykle łat­wo jest błędnie zinterpretować.Niez­wykle piękne miej­sce uczy­niono naszym do­mem. Tyl­ko re­guły w nim ja­kieś niewiadome.Wszys­tko, co poszerza sferę ludzkich możli­wości, co po­kazu­je człowieko­wi, że pot­ra­fi do­konać te­go, co wy­dawało mu się niemożli­we, jest niez­wykle cenne.Je­sienią liście szy­bują kolorowe spi­ral­ny taniec