Wy­zywam Cię, byś chciał spros­tać wiz­ji przyszłości, która i To­bie się podoba Wy­zywam Cię! byś był w pos­ta­nowieniu mocny bo os­tatnie w moim słow­ni­ku znaczy po pros­tu ostatnie Wy­zywam Cię, i sta­wiam wy­maga­nia - a sta­wiam je bo Cię kocham Wy­zywam Cię.... bo ciężko mi jest ser­ce okłamać a z Ciebie zrezygnować...


wy­zywam-cię-byś-chciał-spros­ć-wiz­ji-przyszłoś-która-i to­bie ę-podoba-wy­zywam-cię-byś-był-w pos­­nowieniu-mocny-bo-os­tatnie
rudaduszawy­zywamciębyśchciałspros­taćwiz­jiprzyszłościktórai to­bie siępodobaciębyłw pos­ta­nowieniumocnyboos­tatniew moimsłow­ni­kuznaczypo pros­tuostatniesta­wiamwy­maga­nia a sta­wiamciękochamcięciężkomi jest ser­ceokłamaćz ciebiezrezygnowaćwy­zywam ciębyś chciałchciał spros­taćspros­tać wiz­jiwiz­ji przyszłościktóra i to­bie sięi to­bie się podobapodoba wy­zywamwy­zywam ciębyś byłbył w pos­ta­nowieniuw pos­ta­nowieniu mocnymocny bobo os­tatnieos­tatnie w moimw moim słow­ni­kusłow­ni­ku znaczyznaczy po pros­tupo pros­tu ostatnieostatnie wy­zywamwy­zywam cięi sta­wiamsta­wiam wy­maga­nia a sta­wiam jeje bobo cięcię kochamkocham wy­zywamwy­zywam ciębo ciężkociężko mi jest ser­cemi jest ser­ce okłamaćz ciebie zrezygnowaćbyś chciał spros­taćchciał spros­tać wiz­jispros­tać wiz­ji przyszłościktóra i to­bie się podobai to­bie się podoba wy­zywampodoba wy­zywam ciębyś był w pos­ta­nowieniubył w pos­ta­nowieniu mocnyw pos­ta­nowieniu mocny bomocny bo os­tatniebo os­tatnie w moimos­tatnie w moim słow­ni­kuw moim słow­ni­ku znaczysłow­ni­ku znaczy po pros­tuznaczy po pros­tu ostatniepo pros­tu ostatnie wy­zywamostatnie wy­zywam cięi sta­wiam wy­maga­nia a sta­wiam je boje bo ciębo cię kochamcię kocham wy­zywamkocham wy­zywam ciębo ciężko mi jest ser­ceciężko mi jest ser­ce okłamaćokłamać a z ciebiea z ciebie zrezygnować

Pod moim pra­wie niewin­nym spojrzeniem ster­czysz dum­nie, wspaniały blas­kiem źre­nic przy­zywam Cię sokami sta­lowym uchwy­tem ud wy­cis­kam do os­tatniej krop­li miłości opa­dasz we mnie ekstazą wez­bra­na, płynę w Ciebie, miły...Kiedy pat­rzę z ja­ka na­bożnością i czcią pod­chodzisz do swo­jego no­wego ek­spre­su ciśnieniowe­go, to prze­zor­nie proszę o zwykłą kawę parzoną po tu­rec­ku, bo so­bie myślę, że gdy­by on ci się - nie daj Bóg, pop­suł w trak­cie ro­bienia mi ka­wy, to winą obar­czyła byś mnie i wyk­reśliła z lis­ty zna­jomych, a ja chcę przychodzić do ciebie i składać ko­lej­ne kloc­ki układan­ki, którą na­zywam głupiokurwiem(GPK).Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.Ile razy mam cie od­rzu­cać bys mnie zobaczył jak długo mam myśleć, że jes­tem niczy żeby się o tym przekonać dlacze­go tak moc­no cie kocham ? kocham kocham kocham ...mame ...tate ...brata te miłości mam w sercu jes­teś miłością mo­jego życia kocham cię ser­cem i palcem kocham no­sem i ustami kocham, uwielbiam utożsa­miam cię z bogiem ta ilość ogar­nia mnie całą i śnie i tęsknie i płacze a ty mnie nie znasz Brak Ci kul­tu­ry, wycho­wania, jes­teś opo­wiadacz, ale Cię kocham i każde­go dnia próbu­je Cię zmienić byś był blis­ki ideału.Czy kocham Cię, bo Cię pot­rze­buję może zmienić się w pot­rze­buję Cię, bo Cię kocham?? Czy to ja próbuję sa­ma siebie okłamać?