Wyśmiewać człowieka mądrego jest przywilejem głupców.


wyśmiewać-człowieka-mądrego-jest-przywilejem-głupców
john lockewyśmiewaćczłowiekamądregojestprzywilejemgłupcówwyśmiewać człowiekaczłowieka mądregomądrego jestjest przywilejemprzywilejem głupcówwyśmiewać człowieka mądregoczłowieka mądrego jestmądrego jest przywilejemjest przywilejem głupcówwyśmiewać człowieka mądrego jestczłowieka mądrego jest przywilejemmądrego jest przywilejem głupcówwyśmiewać człowieka mądrego jest przywilejemczłowieka mądrego jest przywilejem głupców

Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie.Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać. Żyć - to myśleć.Więcej warta jest przyjaźń jednego człowieka rozumnego niż wszystkich głupców.Wystarczy tylko przyznać się do braku talentu, by człowieka uznano za mądrego.Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców.Miałem