wyśnij swój sen krocząc drogą życie gdzieś i nigdzie w przeznaczenie świt słońcem roz­dziera kotarę noc­ny czerń ot­wierasz oczy czy aby na pew­no ? a gdy­by to był sen nie, nie twój gdy­by to był sen in­ne­go ? powiesz, po­wiesz że majaczę zużywam słowa tar­gając zda­nia na pół połama­nymi literami za­pełniam strofy nim za­pad­nie noc i zam­kniesz oczy by śnić czy na pew­no ? 


wyśnij-swój-sen-krocząc-drogą-życie-gdzieś-i nigdzie-w-przeznaczenie-świt-słońcem-roz­dziera-kotarę-noc­ny-czerń-ot­wierasz-oczy-czy
adamo70wyśnijswójsenkroczącdrogążyciegdzieśi nigdzieprzeznaczenieświtsłońcemroz­dzierakotaręnoc­nyczerńot­wieraszoczyczyaby na pew­nogdy­byto byłnienie twójin­ne­gopowieszpo­wieszże majaczęzużywamsłowatar­gajączda­niana półpołama­nymiliteramiza­pełniamstrofynimza­pad­nienoczam­knieszbyśnićna pew­no wyśnij swójswój sensen krocząckrocząc drogądrogą życieżycie gdzieśgdzieś i nigdziei nigdzie ww przeznaczenieprzeznaczenie świtświt słońcemsłońcem roz­dzieraroz­dziera kotarękotarę noc­nynoc­ny czerńczerń ot­wieraszot­wierasz oczyoczy czyczy aby na pew­noaby na pew­nogdy­by to byłto był sensen nienie twój gdy­bygdy­by to byłto był sensen in­ne­goin­ne­gopowieszpo­wiesz że majaczęże majaczę zużywamzużywam słowasłowa tar­gająctar­gając zda­niazda­nia na półna pół połama­nymipołama­nymi literamiliterami za­pełniamza­pełniam strofystrofy nimnim za­pad­nieza­pad­nie nocnoc ii zam­knieszzam­kniesz oczyoczy byby śnićśnić czyczy na pew­nowyśnij swój senswój sen kroczącsen krocząc drogąkrocząc drogą życiedrogą życie gdzieśżycie gdzieś i nigdziegdzieś i nigdzie wi nigdzie w przeznaczeniew przeznaczenie świtprzeznaczenie świt słońcemświt słońcem roz­dzierasłońcem roz­dziera kotaręroz­dziera kotarę noc­nykotarę noc­ny czerńnoc­ny czerń ot­wieraszczerń ot­wierasz oczyot­wierasz oczy czyoczy czy aby na pew­noczy aby na pew­noa gdy­bya gdy­by to byłgdy­by to był sento był sen nienie twój gdy­by to byłgdy­by to był sento był sen in­ne­gosen in­ne­gopo­wiesz że majaczę zużywamże majaczę zużywam słowazużywam słowa tar­gającsłowa tar­gając zda­niatar­gając zda­nia na półzda­nia na pół połama­nymina pół połama­nymi literamipołama­nymi literami za­pełniamliterami za­pełniam strofyza­pełniam strofy nimstrofy nim za­pad­nienim za­pad­nie nocza­pad­nie noc inoc i zam­knieszi zam­kniesz oczyzam­kniesz oczy byoczy by śnićby śnić czyśnić czy na pew­no

wiem-że w pew­nym-sen­sie-każdy-krok-ja­ki-zro­biłem-od chwi­li-gdy-nau­czyłem ę-chodzić-był-kro­kiem-do ciebie