Wyższość umysłowa to lepszy sposób ukrycia się niż kłamstwo i udawanie.


wyższość-umysłowa-to-lepszy-sposób-ukrycia-ę-ż-kłamstwo-i-udawanie
henryk elzenbergwyższośćumysłowatolepszysposóbukryciasięniżkłamstwoudawaniewyższość umysłowalepszy sposóbsposób ukryciaukrycia sięniż kłamstwokłamstwo ii udawanieumysłowa to lepszylepszy sposób ukryciasposób ukrycia sięukrycia się niżsię niż kłamstwoniż kłamstwo ikłamstwo i udawaniewyższość umysłowa to lepszyumysłowa to lepszy sposóblepszy sposób ukrycia sięsposób ukrycia się niżukrycia się niż kłamstwosię niż kłamstwo iniż kłamstwo i udawaniewyższość umysłowa to lepszy sposóbumysłowa to lepszy sposób ukrycialepszy sposób ukrycia się niżsposób ukrycia się niż kłamstwoukrycia się niż kłamstwo isię niż kłamstwo i udawanie

Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.Najpewniejszy sposób na rozmijanie się z rzeczywistością, to ta żonglerka umysłowa, polegająca na wysuwaniu na pierwszy plan małych, prawdziwych, ale absolutnie nic nie znaczących faktów. To najlepszy sposób na odcinanie się od rzeczywistości.Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się.Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.Zawsze jest lepszy sposób. Chodzi o to, by go znaleźć.Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko.