Wycho­waw­ca nie pot­ra­fi spra­wić, żeby na dzi­kiej jabłoni rosły brzos­kwi­nie, ale pot­ra­fi zro­bić, żeby cier­pkie dziczki stały się miłymi do użycia.


wycho­waw­ca-nie pot­ra­fi-spra­wić-żeby-na dzi­kiej-jabłoni-rosły-brzos­kwi­nie-ale-pot­ra­fi-zro­bić-żeby-cier­pkie-dziczki
gottfried wilhelm leibnizwycho­waw­canie pot­ra­fispra­wićżebyna dzi­kiejjabłonirosłybrzos­kwi­niealepot­ra­fizro­bićcier­pkiedziczkistały sięmiłymido użyciawycho­waw­ca nie pot­ra­finie pot­ra­fi spra­wićżeby na dzi­kiejna dzi­kiej jabłonijabłoni rosłyrosły brzos­kwi­nieale pot­ra­fipot­ra­fi zro­bićżeby cier­pkiecier­pkie dziczkidziczki stały sięstały się miłymimiłymi do użyciawycho­waw­ca nie pot­ra­fi spra­wićżeby na dzi­kiej jabłonina dzi­kiej jabłoni rosłyjabłoni rosły brzos­kwi­nieale pot­ra­fi zro­bićżeby cier­pkie dziczkicier­pkie dziczki stały siędziczki stały się miłymistały się miłymi do użycia

Wychowawca nie potrafi sprawić, żeby na dzikiej jabłoni rosły brzoskwinie, ale potrafi zrobić, żeby cierpkie dziczki stały się miłymi do użycia. -Gottfried Wilhelm Leibniz
wychowawca-nie-potrafi-sprawić-żeby-na-dzikiej-jabłoni-rosły-brzoskwinie-ale-potrafi-zrobić-żeby-cierpkie-dziczki-stały-ę-miłymi-do-użycia