Wycho­wują je­dynie ci, którzy mają nadzieję.


wycho­wują-­dynie-którzy-mają-nadzieję
józef stanisław tischnerwycho­wująje­dyniektórzymająnadziejęwycho­wują je­dynieje­dynie ciktórzy mająmają nadziejęwycho­wują je­dynie ciktórzy mają nadzieję

Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję.Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.Zaz­droszczę młodym, że nie mają wspom­nień, lecz mi ich żal, że mają nadzieje.Przyszłość na­leży do tych, którzy przy­goto­wują się do niej dziś.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości.