Wychowawca nie potrafi sprawić, żeby na dzikiej jabłoni rosły brzoskwinie, ale potrafi zrobić, żeby cierpkie dziczki stały się miłymi do użycia.


wychowawca-nie-potrafi-sprawić-żeby-na-dzikiej-jabłoni-rosły-brzoskwinie-ale-potrafi-zrobić-żeby-cierpkie-dziczki-stały-ę-miłymi-do-użycia
gottfried wilhelm leibnizwychowawcaniepotrafisprawićżebynadzikiejjabłonirosłybrzoskwiniealezrobićcierpkiedziczkistałysięmiłymidoużyciawychowawca nienie potrafipotrafi sprawićżeby nana dzikiejdzikiej jabłonijabłoni rosłyrosły brzoskwinieale potrafipotrafi zrobićżeby cierpkiecierpkie dziczkidziczki stałystały sięsię miłymimiłymi dodo użyciawychowawca nie potrafinie potrafi sprawićżeby na dzikiejna dzikiej jabłonidzikiej jabłoni rosłyjabłoni rosły brzoskwinieale potrafi zrobićżeby cierpkie dziczkicierpkie dziczki stałydziczki stały sięstały się miłymisię miłymi domiłymi do użyciawychowawca nie potrafi sprawićżeby na dzikiej jabłonina dzikiej jabłoni rosłydzikiej jabłoni rosły brzoskwinieżeby cierpkie dziczki stałycierpkie dziczki stały siędziczki stały się miłymistały się miłymi dosię miłymi do użyciażeby na dzikiej jabłoni rosłyna dzikiej jabłoni rosły brzoskwinieżeby cierpkie dziczki stały sięcierpkie dziczki stały się miłymidziczki stały się miłymi dostały się miłymi do użycia

Wycho­waw­ca nie pot­ra­fi spra­wić, żeby na dzi­kiej jabłoni rosły brzos­kwi­nie, ale pot­ra­fi zro­bić, żeby cier­pkie dziczki stały się miłymi do użycia.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Nigdy nie wierzyłem, że płaca i tylko sama płaca potrafi przyciągnąć i utrzymać naprawdę dobrych ludzi. Ale wydaje mi się, że może to sprawić chęć sprawdzenia się w działaniu.Skromność potrafi sprawić, że dureń uchodzi za człowieka rozsądnego.Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.Wielka miłość nie wystarcza, żeby przywiązać istotę, którą się kocha, jeśli się nie potrafi jednocześnie wypełnić całego życia tamtej bez ustanku odnawianym bogactwem.