Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi.


wychwalamy-cnotę-lecz-nienawidzimy-jej-lecz-uciekamy-przed-ą-lecz-ona-marznie-a-na-tym-świecie-trzeba-mieć-ciepło-w-nogi
denis diderotwychwalamycnotęlecznienawidzimyjejuciekamyprzedniąonamarznienatymświecietrzebamiećciepłonogiwychwalamy cnotęlecz nienawidzimynienawidzimy jejlecz uciekamyuciekamy przedprzed niąlecz onaona marzniena tymtym świecieświecie trzebatrzeba miećmieć ciepłociepło ww nogilecz nienawidzimy jejlecz uciekamy przeduciekamy przed niąlecz ona marzniea na tymna tym świecietym świecie trzebaświecie trzeba miećtrzeba mieć ciepłomieć ciepło wciepło w nogilecz uciekamy przed niąa na tym świeciena tym świecie trzebatym świecie trzeba miećświecie trzeba mieć ciepłotrzeba mieć ciepło wmieć ciepło w nogia na tym świecie trzebana tym świecie trzeba miećtym świecie trzeba mieć ciepłoświecie trzeba mieć ciepło wtrzeba mieć ciepło w nogi

Za­mykam oczy czuję ciepło na licu wiosen­ny dotyk Jeszcze jej tu­taj nie ma  lecz po­woli się zbliża  -to_tylko_łzy
za­mykam-oczy-czuję-ciepło-na licu-wiosen­ny-dotyk-jeszcze-jej-­taj-nie  -lecz-po­woli ę-zbliża 
Ciepło i Mróz Chcieli się cie­szyć ze wspólnych przechadzek, lecz obo­je na samą myśl o tym dos­ta­li drgawek. -arcadias
ciepło-i mróz-chcieli ę-cie­szyć-ze wspólnych-przechadzek-lecz-obo­-na samą-myśl-o tym-­­li-drgawek