Wyczer­pa­no mnie, do cna, wiad­ra­mi wy­ciągnięty za­pas szczęścia. Sprag­nieni spi­jają os­tatnie krop­le, kto chce - niech bie­rze, krys­ta­licznie czys­ta ra­dość, a pod nią zim­ne dno, gdzie nie ma słońca.


wyczer­pa­no-mnie-do cna-wiad­ra­mi-wy­ągnięty-za­-szczęścia-sprag­nieni spi­jają-os­tatnie-krop­-kto-chce- niech-bie­rze
jatojawyczer­pa­nomniedo cnawiad­ra­miwy­ciągniętyza­passzczęściasprag­nieni spi­jająos­tatniekrop­lektochce niechbie­rzekrys­ta­licznieczys­tara­dośća podniązim­nednogdzienie ma słońcawyczer­pa­no mniewiad­ra­mi wy­ciągniętywy­ciągnięty za­pasza­pas szczęściasprag­nieni spi­jają os­tatnieos­tatnie krop­lekto chce niech bie­rzekrys­ta­licznie czys­taczys­ta ra­dośća pod niąnią zim­nezim­ne dnogdzie nie ma słońcawiad­ra­mi wy­ciągnięty za­paswy­ciągnięty za­pas szczęściasprag­nieni spi­jają os­tatnie krop­lekrys­ta­licznie czys­ta ra­dośća pod nią zim­nenią zim­ne dno

Słońce grzej - la­to Wa­kac­ji os­tatnie dni Je­sieni nie budź Choć piękna niech śpi Wpierw po­kolo­ruje świat Ubar­wi nam czas Krys­ty­na Sz. 28.08.2014r. -krysta
słoń-grzej- ­to-wa­kac­ji-os­tatnie-dni-je­sieni-nie budź-choć-piękna-niech-śpi-wpierw-po­kolo­ruje-świat-ubar­wi-nam-czas
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. -Biblia
jeśli-kto-chce-pójść-za-mną-niech-ę-zaprze-samego-siebie-niech-weźmie-krzyż-swój-i-niech-mnie-naśladuje