Wydawało mi się, że dziś wieczorem umrę z rozkoszy; to rozkosz mnie zabija, nie strach.


wydawało-mi-ę-że-dziś-wieczorem-umrę-z-rozkoszy-to-rozkosz-mnie-zabija-nie-strach
georges bataillewydawałomisiężedziświeczoremumręrozkoszytorozkoszmniezabijaniestrachwydawało mimi sięże dziśdziś wieczoremwieczorem umręumrę zz rozkoszyrozkosz mniemnie zabijanie strachwydawało mi sięże dziś wieczoremdziś wieczorem umręwieczorem umrę zumrę z rozkoszyrozkosz mnie zabijaże dziś wieczorem umrędziś wieczorem umrę zwieczorem umrę z rozkoszyże dziś wieczorem umrę zdziś wieczorem umrę z rozkoszy

Cze­kanie na Ciebie mnie zabija. Brak wiado­mości od Ciebie też mnie zabija. Czy Ty chcesz mnie zabić...? Ogar­nia mnie strach. Wszecho­gar­niający strach i za­burza wszys­tko. Nie mogę przez niego spać, nie mogę się skupić. A dlacze­go on mnie go­ni ?  Cze­ka mnie ważne dla mnie wyz­wa­nie i chciałabym aby mo­ja pew­ność w swe umiejętności mnie nie zawiodła. Lecz boję się.Nie wol­no się bać, strach za­bija duszę. Strach to mała śmierć, a wiel­kie unicestwienie. Sta­wię mu czoło. Niech przej­dzie po mnie i prze­ze mnie. A kiedy przej­dzie, od­wrócę oko swej jaźni na je­go drogę. Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic. Jes­tem tyl­ko ja.Czas zdjąć dziś ten strach Przyo­dzieje wielką siłę Błogosław mnie Boże Zas­po­koje­nie moich pot­rzeb na­dej­dzie dziś wieczorem.-Co ro­bisz w so­botę wieczorem? -Po­pełniam samobójstwo! -Hmm...w ta­kim ra­zie co po­wiesz na piątek wieczorem?