Wygląda na to, że moralność stała się sprawą mody: narkotyki i de Sade jednego roku, kakao i dziewictwo - w roku następnym.


wygląda-na-to-że-moralność-stała-ę-sprawą-mody-narkotyki-i-de-sade-jednego-roku-kakao-i-dziewictwo-w-roku-następnym
wystan hugh audenwyglądanatożemoralnośćstałasięsprawąmodynarkotykidesadejednegorokukakaodziewictworokunastępnymwygląda naże moralnośćmoralność stałastała sięsię sprawąsprawą modynarkotyki ii dede sadesade jednegojednego rokukakao ii dziewictwodziewictwow rokuroku następnymże moralność stałamoralność stała sięstała się sprawąsię sprawą modynarkotyki i dei de sadede sade jednegosade jednego rokukakao i dziewictwoi dziewictwow rokuw roku następnymże moralność stała sięmoralność stała się sprawąstała się sprawą modynarkotyki i de sadei de sade jednegode sade jednego rokukakao i dziewictwow roku następnymże moralność stała się sprawąmoralność stała się sprawą modynarkotyki i de sade jednegoi de sade jednego roku

Kto chce się wzbogacić w ciągu jednego dnia, zostanie w ciągu roku powieszony.Miłość jest jedynym kwiatem, który rośnie i rozwija się niezależnie od pór roku.Jutro to najbardziej zajęty dzień rokuDrzewa to kolumny ogłoszeń pór roku.Jeśli ma się trzy dni w roku, to trzeba je oddać miłości. Reszta jest oszukiwaniem czasu.Po roku milczenia zapominamy gadania a przyswajamy sobie mówienie.