Wyjątek pot­wier­dza regułę… Lecz czymże jest 


wyjątek-pot­wier­dza-regułę-lecz-czymże-jest re­guła-która-szu­ka-swe­go-pot­wier­dze­nia-w wyjątkach 
papillondenuitwyjątekpot­wier­dzaregułę…leczczymżejest re­gułaktóraszu­kaswe­gopot­wier­dze­niaw wyjątkach wyjątek pot­wier­dzapot­wier­dza regułę…regułę… leczlecz czymżektóra szu­kaszu­ka swe­goswe­go pot­wier­dze­niawyjątek pot­wier­dza regułę…pot­wier­dza regułę… leczregułę… lecz czymżektóra szu­ka swe­goszu­ka swe­go pot­wier­dze­niawyjątek pot­wier­dza regułę… leczpot­wier­dza regułę… lecz czymżektóra szu­ka swe­go pot­wier­dze­niawyjątek pot­wier­dza regułę… lecz czymże

Wyjątek – mów, że pot­wier­dza re­gułę. Nie próbuj tłumaczyć jak.Szko­da, że uczci­wi ludzie pot­wier­dzają regułę...His­to­ria nie pot­wier­dza, że między wzros­tem a umiejętnościami w po­lity­ce jest ja­kaś zależność.Bos­kość jest re­gułą sta­nowiącą wyjątek od re­guły, wed­le której każda re­guła ma wyjątek.Sa­mot­ność pot­wier­dza człowie­czeństwo. Bo tyl­ko człowiek jest świado­my swo­jej samotności.Człowiek doj­rzały nie mu­si wciąż oglądać się za pot­wier­dze­niem siebie w otoczeniu.