Wyjść z cienia, to nie od ra­zu znaczy stać się gwiazdą. Dla niektórych po pros­tu zacząć istnieć.


wyjść-z cienia-to nie od ra­zu-znaczy-stać ę-gwiazdą-dla niektórych-po pros­-zacząć-istnieć
devinwyjśćz cieniato nie od ra­zuznaczystać sięgwiazdądla niektórychpo pros­tuzacząćistniećwyjść z cieniato nie od ra­zu znaczyznaczy stać sięstać się gwiazdądla niektórych po pros­tupo pros­tu zacząćzacząć istniećto nie od ra­zu znaczy stać sięznaczy stać się gwiazdądla niektórych po pros­tu zacząćpo pros­tu zacząć istniećto nie od ra­zu znaczy stać się gwiazdądla niektórych po pros­tu zacząć istnieć

Bo dla mnie liczyło się, jak zacząć, a nie jak skończyć. Może dla­tego, że wielu rzeczy nie kończyłam. Prze­rywałam zna­jomości, ury­wałam roz­mo­wy. Nie mówiłam na­wet Aby wyjść z włas­ne­go cienia Prędko duszę zrzuć z ramienia.Niektórych ludzi poz­na­jemy tyl­ko po to,aby dos­trzec ile znaczy dla Nas ktoś inny.Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci...Każda z nas jest jak księżniczka z baj­ki. Po pros­tu niektórych ba­jek nie opo­wiada się dzieciom na dobranoc.Miłość znaczy: wyjść poza siebie i pofrunąć do innych.