Wykształcenie to rzecz godna podziwu, ale w szkołach nie uczą nas nigdy niczego, co warte byłoby poznania.


wykształcenie-to-rzecz-godna-podziwu-ale-w-szkołach-nie-uczą-nas-nigdy-niczego-co-warte-byłoby-poznania
oscar wildewykształcenietorzeczgodnapodziwualeszkołachnieucząnasnigdyniczegocowartebyłobypoznaniarzecz godnagodna podziwuale ww szkołachszkołach nienie ucząuczą nasnas nigdynigdy niczegoco wartewarte byłobybyłoby poznaniawykształcenie to rzeczrzecz godna podziwuale w szkołachw szkołach nieszkołach nie ucząnie uczą nasuczą nas nigdynas nigdy niczegoco warte byłobywarte byłoby poznaniawykształcenie to rzecz godnaale w szkołach niew szkołach nie ucząszkołach nie uczą nasnie uczą nas nigdyuczą nas nigdy niczegoco warte byłoby poznaniawykształcenie to rzecz godna podziwuale w szkołach nie ucząw szkołach nie uczą nasszkołach nie uczą nas nigdynie uczą nas nigdy niczego

Umiłowanie cnoty jest rzeczą skromną i godną podziwu.Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą.Marne wykształcenie to rzecz niebezpieczna, ale rozległa niewiedza Jest równie zła.O przedmiocie praw. Godna podziwu jest myśl Platona, że prawa istnieją po to, by przekazywać nakazy rozumu tym, którzy ich nie mogą otrzymywać bezpośrednio.Śmiałość kobiety, która upiera się przy swej miłości, jest jedyną rzeczą godną największego podziwu na tym świecie.Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem.