Wykształcenie tworzy masy ludzi, którzy potrafią wprawdzie czytać, ale nie są w stanie wybrać rzeczy godnych przeczytania.


wykształcenie-tworzy-masy-ludzi-którzy-potrafią-wprawdzie-czytać-ale-nie-są-w-stanie-wybrać-rzeczy-godnych-przeczytania
george travelyanwykształcenietworzymasyludziktórzypotrafiąwprawdzieczytaćaleniestaniewybraćrzeczygodnychprzeczytaniawykształcenie tworzytworzy masymasy ludziktórzy potrafiąpotrafią wprawdziewprawdzie czytaćale nienie sąw staniestanie wybraćwybrać rzeczyrzeczy godnychgodnych przeczytaniawykształcenie tworzy masytworzy masy ludziktórzy potrafią wprawdziepotrafią wprawdzie czytaćale nie sąnie są wsą w staniew stanie wybraćstanie wybrać rzeczywybrać rzeczy godnychrzeczy godnych przeczytaniawykształcenie tworzy masy ludziktórzy potrafią wprawdzie czytaćale nie są wnie są w staniesą w stanie wybraćw stanie wybrać rzeczystanie wybrać rzeczy godnychwybrać rzeczy godnych przeczytaniaale nie są w stanienie są w stanie wybraćsą w stanie wybrać rzeczyw stanie wybrać rzeczy godnychstanie wybrać rzeczy godnych przeczytania

Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.Dzieło zrobione dla ludzi znajdzie zawsze ludzi, którzy potrafią je ocenić.Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek.Ludzie, którzy kochają, potrafią zadawać najboleśniejsze ciosy. Potrafią uśmiercać, nie pozbawiając swej ofiary życia.Świat dzieli się na dwie grupy ludzi: tych, którzy wierzą w rzeczy niewiarygodne i tych, którzy dokonują rzeczy nieprawdopodobnych.Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno.