Wykształconym człowiekiem nie jest ten, z którym natura obeszła się w sposób rozrzutny; lecz ów, który otrzymane dary dobrotliwie, mądrze i w sposób właściwy i maksymalny wykorzystuje: który potrafi z zakrytymi oczyma dostrzec gdzie znajdują się jego braki i czego mu nie dostaje.


wykształconym-człowiekiem-nie-jest-ten-z-którym-natura-obeszła-ę-w-sposób-rozrzutny-lecz-ów-który-otrzymane-dary-dobrotliwie-mądrze-i-w
rahel varnhagen von ensewykształconymczłowiekiemniejesttenktórymnaturaobeszłasięsposóbrozrzutnyleczówktóryotrzymanedarydobrotliwiemądrzewłaściwymaksymalnywykorzystujepotrafizakrytymioczymadostrzecgdzieznajdująjegobrakiczegomudostajewykształconym człowiekiemczłowiekiem nienie jestjest tenz którymktórym naturanatura obeszłaobeszła sięw sposóbsposób rozrzutnylecz ówktóry otrzymaneotrzymane darydary dobrotliwiemądrze iw sposóbsposób właściwywłaściwy ii maksymalnymaksymalny wykorzystujektóry potrafipotrafi zz zakrytymizakrytymi oczymaoczyma dostrzecdostrzec gdziegdzie znajdująznajdują sięsię jegojego brakibraki ii czegoczego mumu nienie dostajewykształconym człowiekiem nieczłowiekiem nie jestnie jest tenz którym naturaktórym natura obeszłanatura obeszła sięobeszła się wsię w sposóbw sposób rozrzutnyktóry otrzymane daryotrzymane dary dobrotliwiemądrze i wi w sposóbw sposób właściwysposób właściwy iwłaściwy i maksymalnyi maksymalny wykorzystujektóry potrafi zpotrafi z zakrytymiz zakrytymi oczymazakrytymi oczyma dostrzecoczyma dostrzec gdziedostrzec gdzie znajdujągdzie znajdują sięznajdują się jegosię jego brakijego braki ibraki i czegoi czego muczego mu niemu nie dostaje

Natura działa tak, że każdy dostaje kolejno to, na co zasługuje, w ten lub inny sposób. A choć łagodni i cisi, nie zawsze są błogosławieni, niektórzy są przygotowani.Podstawowa reguła telewizji: program, który chociaż częściowo można zrozumieć z zasłoniętymi oczyma lub zakrytymi uszami - jest zły.Człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, że jego życie jest poświęceniem dla jego idei.Jak partaczem w medycynie jest ten, kto nie potrafi leczyć choroby inaczej niż przez wywołanie drugiej, jeszcze gorszej choroby, tak i człowiek, który nie umie poprawić warunków bytu w inny sposób aniżeli przez pozbawienie obywateli wygód życiowych, powinien by przyznać się, że nie jest zdolny do rządzenia ludźmi wolnymi.Oryginalny pisarz to ten, który nikogo nie naśladuje, lecz ten, który nikogo naśladować nie potrafi.Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma.