Wyob­raźnia rozkłada wszys­tko na drob­ne ele­men­ty zgod­nie z pra­wami wy­wodzący­mi się z głębi duszy, a po­tem zbiera je i układa, bu­dując z nich zu­pełnie no­wy świat.


wyob­raźnia-rozkłada-wszys­tko-na drob­ne-ele­men­ty-zgod­nie-z pra­wami-wy­wodzący­mi ę-z głębi-duszy-a po­tem-zbiera
charles baudelairewyob­raźniarozkładawszys­tkona drob­neele­men­tyzgod­niez pra­wamiwy­wodzący­mi sięz głębiduszya po­temzbieraje i układabu­dującz nichzu­pełnieno­wyświatwyob­raźnia rozkładarozkłada wszys­tkowszys­tko na drob­nena drob­ne ele­men­tyele­men­ty zgod­niezgod­nie z pra­wamiz pra­wami wy­wodzący­mi sięwy­wodzący­mi się z głębiz głębi duszya po­tem zbierazbiera je i układabu­dując z nichz nich zu­pełniezu­pełnie no­wyno­wy światwyob­raźnia rozkłada wszys­tkorozkłada wszys­tko na drob­newszys­tko na drob­ne ele­men­tyna drob­ne ele­men­ty zgod­nieele­men­ty zgod­nie z pra­wamizgod­nie z pra­wami wy­wodzący­mi sięz pra­wami wy­wodzący­mi się z głębiwy­wodzący­mi się z głębi duszya po­tem zbiera je i układabu­dując z nich zu­pełniez nich zu­pełnie no­wyzu­pełnie no­wy świat

Tak mnie to bo­li...Bo­li mnie to, że wszys­tko, co się wokół kręci, nie do­tyczy mnie. Jes­tem sa­ma. Sa­ma z chorą wyob­raźnią, która wpędza mnie w obłęd. Sa­ma, choć pełno wokół mnie ludzi.W baśniach tkwi ero­tyczna siła po­budza mi wyob­raźnię na­miętnie .. dziew­czyn­ka z za­pałka­mi i szew­czyk dra­tew­ka.. ..sierot­ka ma­rysia i królew­na śnieżka.. ..bal­ta­zar gąbka i smok wawelski.. przesadziłem..?może.. baśń to wyob­raźnia venus.. tu­taj wszys­tko jest możli­we .. kruk i lis.. ..czer­wo­ny kap­tu­rek i bab­cia.. ..an­dersen i bra­cia grimm..Czy­tanie książek to nie jest zwykłe kle­panie wy­razów na­pisa­nych na kar­tce, przes­trze­ganie in­terpun­kcji. To coś więcej. To coś więcej na­zywa się naszą wyob­raźnią ... Czyż nasza wyob­raźnia nie jest piękna ? Wie­działam, że wszys­tko, cze­go doświad­cza­my, jest sym­bo­lem cze­goś in­ne­go, że ry­tuały po­legają na od­gry­waniu in­nych wy­darzeń. Wie­działam, że nasze prak­tyczne umysły wyp­ro­wadziły ob­rzędy z głębi duszy na świat, żeby nie był on kom­plet­nie poz­ba­wiony sensu.... świat i życie to dwaj ego­cen­try­cy... wszys­tko wokół nich się kręci...Kto wyob­raźnią wo­juje, w wyob­raźni ginie.