Wyobraźnia dana jest człowiekowi, by mu wynagrodzić to, czym nie jest, a poczucie humoru, by go pocieszyć, że jest, jaki jest.


wyobraźnia-dana-jest-człowiekowi-by-mu-wynagrodzić-to-czym-nie-jest-a-poczucie-humoru-by-go-pocieszyć-że-jest-jaki-jest
sakiwyobraźniadanajestczłowiekowibymuwynagrodzićtoczymniejestpoczuciehumorugopocieszyćżejakijestwyobraźnia danadana jestjest człowiekowiby mumu wynagrodzićczym nienie jestpoczucie humoruby gogo pocieszyćże jestjaki jestwyobraźnia dana jestdana jest człowiekowiby mu wynagrodzićczym nie jesta poczucie humoruby go pocieszyćwyobraźnia dana jest człowiekowi

Wyobraźnia została dana człowiekowi, by wynagrodzić mu to, czym nie jest; poczucie humoru - by go pocieszyć. -Francis Bacon
wyobraźnia-została-dana-człowiekowi-by-wynagrodzić-mu-to-czym-nie-jest-poczucie-humoru-by-go-pocieszyć
Poczucie humoru jest poczuciem proporcji. -Gibran Khalil
poczucie-humoru-jest-poczuciem-proporcji
Istnieje pewien gatunek ludzi, wobec których trzeba mieć, jeśli nie poczucie humoru, co jest lepsze, to przynajmniej świętą cierpliwość. -Zofia Kucówna
istnieje-pewien-gatunek-ludzi-wobec-których-trzeba-mieć-śli-nie-poczucie-humoru-co-jest-lepsze-to-przynajmniej-świętą-cierpliwość
Wyob­raźnia zos­tała da­na człowieko­wi, by wy­nag­rodzić mu to, czym nie jest; poczu­cie hu­moru - by go pocieszyć. -Francis Bacon
wyob­raźnia-zos­ła-da­na-człowieko­wi-by wy­nag­rodzić-mu to-czym-nie jest-poczu­cie-hu­moru- by go pocieszyć
Oj dana, dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawalny. -Agnieszka Osiecka
oj-dana-dana-nie-szatana-a-świat-realny-jest-poznawalny
Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać. -Stefan Kisielewski
człowiekowi-nie-jest-potrzebne-używanie-człowiekowi-potrzebna-jest-świadomość-że-gdyby-chciał-mógłby-używać