Wyobraźnia dana jest człowiekowi, by mu wynagrodzić to, czym nie jest, a poczucie humoru, by go pocieszyć, że jest, jaki jest.


wyobraźnia-dana-jest-człowiekowi-by-mu-wynagrodzić-to-czym-nie-jest-a-poczucie-humoru-by-go-pocieszyć-że-jest-jaki-jest
sakiwyobraźniadanajestczłowiekowibymuwynagrodzićtoczymniejestpoczuciehumorugopocieszyćżejakijestwyobraźnia danadana jestjest człowiekowiby mumu wynagrodzićczym nienie jestpoczucie humoruby gogo pocieszyćże jestjaki jestwyobraźnia dana jestdana jest człowiekowiby mu wynagrodzićczym nie jesta poczucie humoruby go pocieszyćwyobraźnia dana jest człowiekowi

Wyobraźnia została dana człowiekowi, by wynagrodzić mu to, czym nie jest; poczucie humoru - by go pocieszyć.Poczucie humoru jest poczuciem proporcji.Istnieje pewien gatunek ludzi, wobec których trzeba mieć, jeśli nie poczucie humoru, co jest lepsze, to przynajmniej świętą cierpliwość.Wyob­raźnia zos­tała da­na człowieko­wi, by wy­nag­rodzić mu to, czym nie jest; poczu­cie hu­moru - by go pocieszyć.Oj dana, dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawalny.Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać.