Wyobrażam sobie, że kiedy odniesiemy zwycięstwo w skali światowej, zbudujemy ze złota ustępy publiczne na ulicach kilku największych miast świata. Byłby to najsprawiedliwszy, najbardziej pouczający i poglądowo zademonstrowany sposób użycia złota dla tych pokoleń, które nie zapomniały, że w walce o złoto wymordowano dziesięć milionów ludzi i okaleczono trzydzieści milionów w wielkiej wyzwoleńczej wojnie lat [...]


wyobrażam-sobie-że-kiedy-odniesiemy-zwycięstwo-w-skali-światowej-zbudujemy-ze-złota-ustępy-publiczne-na-ulicach-kilku-największych-miast
włodzimierz leninwyobrażamsobieżekiedyodniesiemyzwycięstwoskaliświatowejzbudujemyzezłotaustępypublicznenaulicachkilkunajwiększychmiastświatabyłbytonajsprawiedliwszynajbardziejpouczającypoglądowozademonstrowanysposóbużyciadlatychpokoleńktóreniezapomniaływalcezłotowymordowanodziesięćmilionówludziokaleczonotrzydzieściwielkiejwyzwoleńczejwojnielatwyobrażam sobieże kiedykiedy odniesiemyodniesiemy zwycięstwozwycięstwo ww skaliskali światowejzbudujemy zeze złotazłota ustępyustępy publicznepubliczne nana ulicachulicach kilkukilku największychnajwiększych miastmiast światanajbardziej pouczającypouczający ii poglądowopoglądowo zademonstrowanyzademonstrowany sposóbsposób użyciaużycia złotazłota dladla tychtych pokoleńktóre nienie zapomniaływ walcewalce oo złotozłoto wymordowanowymordowano dziesięćdziesięć milionówmilionów ludziludzi ii okaleczonookaleczono trzydzieścitrzydzieści milionówmilionów ww wielkiejwielkiej wyzwoleńczejwyzwoleńczej wojniewojnie latlat []że kiedy odniesiemykiedy odniesiemy zwycięstwoodniesiemy zwycięstwo wzwycięstwo w skaliw skali światowejzbudujemy ze złotaze złota ustępyzłota ustępy publiczneustępy publiczne napubliczne na ulicachna ulicach kilkuulicach kilku największychkilku największych miastnajwiększych miast światabyłby to najsprawiedliwszynajbardziej pouczający ipouczający i poglądowoi poglądowo zademonstrowanypoglądowo zademonstrowany sposóbzademonstrowany sposób użyciasposób użycia złotaużycia złota dlazłota dla tychdla tych pokoleńktóre nie zapomniałyże w walcew walce owalce o złotoo złoto wymordowanozłoto wymordowano dziesięćwymordowano dziesięć milionówdziesięć milionów ludzimilionów ludzi iludzi i okaleczonoi okaleczono trzydzieściokaleczono trzydzieści milionówtrzydzieści milionów wmilionów w wielkiejw wielkiej wyzwoleńczejwielkiej wyzwoleńczej wojniewyzwoleńczej wojnie latwojnie lat []

Jeśli chcemy mieć 20 milionów klientów, to oznacza, że chcemy mieć 20 milionów sklepów. -Jeff Bezos
jeśli-chcemy-mieć-20-milionów-klientów-to-oznacza-że-chcemy-mieć-20-milionów-sklepów
Złota Ryb­ka za­pytała: Ja­kie masz życze­nie ? Zdechnij so­bie Złota Rybko.. Zdechła. Na życzenie.. -PS*
złota-ryb­ka-za­pytała-ja­kie-masz-życze­nie-zdechnij-so­bie-złota-rybko-zdechła-na-życzenie
Jeśli pięćdziesiąt milionów ludzi mówi głupstwa, nie przestają one być głupstwami. -Bertrand Russell
jeśli-pięćdziesiąt-milionów-ludzi-mówi-głupstwa-nie-przestają-one-być-głupstwami
W odczuciu większości ludzi człowiek starszy o dziesięć lat jest starcem, a młodszy o dziesięć lat jest szczeniakiem. -Kazimierz Brandys
w-odczuciu-większoś-ludzi-człowiek-starszy-o-dziesięć-lat-jest-starcem-a-młodszy-o-dziesięć-lat-jest-szczeniakiem
Muszą być ciężkie czasy, kiedy nas tyle milionów ich dźwiga, a jednak jeszcze na ciężar narzekamy. -Alojzy Żółkowski
muszą-być-ężkie-czasy-kiedy-nas-tyle-milionów-ich-dźwiga-a-jednak-jeszcze-na-ężar-narzekamy
Wyobrażam sobie wszystkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym. -John Lennon
wyobrażam-sobie-wszystkich-ludzi-żyjących-dniem-dzisiejszym