Wyp­lu­wam to z siebie, Stworzyłam potwora. Co mogło pow­stać z Ciebie i mnie? Więc wyp­lu­je, zwymiotuje, Bez uczuć, bo po co? Wiem, że go nie chcesz, Ja nie chcę go też. Za­pom­nij o grzechu, Brak cza­su na sumienie. Nie chcę już Ciebie I siebie też nie. Potwór się wykluł, W zło nam obrośnie, Kiedyś nas zniszczy, Bez uczuć, bo po co? 


wyp­lu­wam-to z siebie-stworzyłam-potwora-co-mogło-pow­stać-z ciebie-i mnie-więc-wyp­lu­-zwymiotuje-bez-uczuć-bo po co-wiem
andreawyp­lu­wamto z siebiestworzyłampotworacomogłopow­staćz ciebiei mniewięcwyp­lu­jezwymiotujebezuczućbo po cowiemże go nie chceszjanie chcęgo teżza­pom­nijo grzechubrakcza­suna sumienieniechcęjużciebiesiebieteżniepotwór sięwyklułzłonamobrośniekiedyśnaszniszczybo po co wyp­lu­wam to z siebiestworzyłam potworaco mogłomogło pow­staćpow­stać z ciebiez ciebie i mniewięc wyp­lu­jebez uczućja nie chcęnie chcę go teżza­pom­nij o grzechubrak cza­sucza­su na sumienienie chcęchcę jużjuż ciebieciebie ii siebiesiebie teżteż niepotwór się wyklułw złozło namnam obrośniekiedyś nasnas zniszczybez uczućco mogło pow­staćmogło pow­stać z ciebiepow­stać z ciebie i mnieja nie chcę go teżbrak cza­su na sumienienie chcę jużchcę już ciebiejuż ciebie iciebie i siebiei siebie teżsiebie też niew zło namzło nam obrośniekiedyś nas zniszczy

Cze­kanie na Ciebie mnie zabija. Brak wiado­mości od Ciebie też mnie zabija. Czy Ty chcesz mnie zabić...?  -opuszczona
cze­kanie-na ciebie-mnie-zabija-brak-wiado­moś-od ciebie-też-mnie-zabija-czy-ty chcesz-mnie-zabić