Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie.


wypita-czara-goryczy-często-idzie-na-zdrowie
teresa nietykszawypitaczaragoryczyczęstoidzienazdrowiewypita czaraczara goryczygoryczy częstoczęsto idzieidzie nana zdrowiewypita czara goryczyczara goryczy częstogoryczy często idzieczęsto idzie naidzie na zdrowiewypita czara goryczy częstoczara goryczy często idziegoryczy często idzie naczęsto idzie na zdrowiewypita czara goryczy często idzieczara goryczy często idzie nagoryczy często idzie na zdrowie

Wierność idzie często w parze z głupotą.Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem.Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie.Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru.Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca.Często myślę o tym wy­rażeniu „zaczer­pnąć po­wiet­rza”. Oz­nacza ono, że idzie się gdzie in­dziej, żeby je zna­leźć. Oz­nacza dosłow­nie: w miej­scu, w którym jes­tem, duszę się.