Wypraszamy u Boga to, co nam się nam się podoba, a otrzymujemy od Niego to, co jest dla nas konieczne.


wypraszamy-u-boga-to-co-nam-ę-nam-ę-podoba-a-otrzymujemy-od-niego-to-co-jest-dla-nas-konieczne
leon bloywypraszamybogatoconamsiępodobaotrzymujemyodniegojestdlanaskoniecznewypraszamy uu bogaco namnam sięsię namnam sięsię podobaotrzymujemy odod niegoco jestjest dladla nasnas koniecznewypraszamy u bogaco nam sięnam się namsię nam sięnam się podobaa otrzymujemy odotrzymujemy od niegoco jest dlajest dla nasdla nas konieczneco nam się namnam się nam sięsię nam się podobaa otrzymujemy od niegoco jest dla nasjest dla nas konieczneco nam się nam sięnam się nam się podobaco jest dla nas konieczne

Nasza słabość otworzyła nam niebo, bo sprowadziła na nas miłosierdzie Boga i zyskała nam Jego miłość.Nawet najgorsi z nas marzą czasami o tym, żeby się zmienić na lepsze, mówimy o tym, że pragnęlibyśmy być doskonali. Uwaga, jaką poświęcają nam reformatorzy bardzo nam schlebia, a kiedy na dodatek jesteśmy zakochani, stroma ścieżka naprawy wydaje nam się niezmiernie łatwa do pokonania.Cudze nam, nasze innym się podoba.Największa dana człowiekowi i osiągalna przez niego możliwość szczęścia kryje się w miłości do osoby, która jest zdolna dużo dać nam z siebie lub nas zrozumieć.Świat jeszcze pełen jest ról, które gramy Dopóki nam za­leży, czy się podobamy, Gra także śmierć, cho­ciaż się nie podoba...Aforyzm, który nam się podoba z profilu, nie powinien być oglądany en face.