Wyr­wij me serce Weź da­leko ode mnie Tak bar­dzo tęsknię. 09.08.15 


wyr­wij-me serce-weź-da­leko-ode-mnie-tak-bar­dzo-tęsknię-090815 
lola_♡wyr­wijme serceweźda­lekoodemnietakbar­dzotęsknię090815 wyr­wij me serceme serce weźweź da­lekoda­leko odeode mniemnie taktak bar­dzobar­dzo tęsknięwyr­wij me serce weźme serce weź da­lekoweź da­leko odeda­leko ode mnieode mnie takmnie tak bar­dzotak bar­dzo tęsknięwyr­wij me serce weź da­lekome serce weź da­leko odeweź da­leko ode mnieda­leko ode mnie takode mnie tak bar­dzomnie tak bar­dzo tęsknięwyr­wij me serce weź da­leko odeme serce weź da­leko ode mnieweź da­leko ode mnie takda­leko ode mnie tak bar­dzoode mnie tak bar­dzo tęsknię

Wyr­wij mi ser­ce i po­wiedz co jest dla mnie najlepsze.Nie boję się o to, że jak coś pójdzie nie tak, zos­tanę sam, a ki­bice od­wrócą się ode mnie. Świado­mość, że tak się nie sta­nie, bar­dzo mi pomaga.Ni­by go nie kocham, a tak bar­dzo za nim tęsknie... Ni­by go widzieć nie chcę, a jak go nie ma to - gdzie on jest!? Ni­by je­go życie jest mi obojętne, a jak widzę go przy in­nej, wa­riować zaczy­na mój mózg i serce...Jak to możli­we, tak bar­dzo ko­goś kochać i nie wie­dzieć o tym, budząc się codzien­nie tak da­leko od domu? Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się!