Wyraźniej niż kiedykolwiek dotąd w swych dziejach ludzkość stoi dziś na rozdrożu. Jedna droga prowadzi w rozpacz i skrajną beznadziejność, druga w totalne unicestwienie. Módlmy się o mądrość właściwego wyboru.


wyraźniej-ż-kiedykolwiek-dotąd-w-swych-dziejach-ludzkość-stoi-dziś-na-rozdrożu-jedna-droga-prowadzi-w-rozpacz-i-skrajną-beznadziejność
woody allenwyraźniejniżkiedykolwiekdotądswychdziejachludzkośćstoidziśnarozdrożujednadrogaprowadzirozpaczskrajnąbeznadziejnośćdrugatotalneunicestwieniemódlmysięmądrośćwłaściwegowyboruwyraźniej niżniż kiedykolwiekkiedykolwiek dotąddotąd ww swychswych dziejachdziejach ludzkośćludzkość stoistoi dziśdziś nana rozdrożujedna drogadroga prowadziprowadzi ww rozpaczrozpacz ii skrajnąskrajną beznadziejnośćdruga ww totalnetotalne unicestwieniemódlmy sięo mądrośćmądrość właściwegowłaściwego wyboruwyraźniej niż kiedykolwiekniż kiedykolwiek dotądkiedykolwiek dotąd wdotąd w swychw swych dziejachswych dziejach ludzkośćdziejach ludzkość stoiludzkość stoi dziśstoi dziś nadziś na rozdrożujedna droga prowadzidroga prowadzi wprowadzi w rozpaczw rozpacz irozpacz i skrajnąi skrajną beznadziejnośćdruga w totalnew totalne unicestwieniemódlmy się osię o mądrośćo mądrość właściwegomądrość właściwego wyboru

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ludzkość znalazła się na rozdrożu. Jedna droga wiedzie ku rozpaczy i beznadziei. Druga ku zagładzie. Módlmy się o właściwy wybór.Wy­raźniej niż kiedy­kol­wiek ludzkość stoi dziś na roz­drożu. Jed­na dro­ga pro­wadzi w roz­pacz i skrajną bez­nadziej­ność, dru­ga w to­tal­ne unicestwienie.Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi.Jeśli upadłeś tak nisko, jak to tylko możliwe, nie możesz już upaść niżej. Z tego miejsca prowadzi tylko jedna droga: do góry ...Współczesny laicki świat potrzebuje prawdopodobnie świętości bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, lecz podejrzewam, mniej niż kiedykolwiek potrzebuje hagiografii.Zachwy­cają wi­doki w różnych swych odsłonach słońce ser­ce napełnia ...ruszam w samą porę Budzi­my no­we i dzień będąc drogą jedną pniemy się ku szczytowi a ce­lem dru­gi człowiek...