wyrwana w oder­wa­niu niż zwykle wypowiedziane Ja nigdy wy­budzo­na uczuciem ub­rudzo­na pas­te­lami słów fragmentami błyszczyk,konwalia, kla­sycznie wy­tuszo­wa­ne rzęsy mo­der­nis­tyczna panna cierpnę nie mniej w niezłym stylu bez pieszczot an­tykwa­ryczna sen­ność * nie is­tniejąc -zwier­ciadłem mgiełki odbitej 


wyrwana-w-oder­wa­niu-ż-zwykle-wypowiedziane-ja-nigdy-wy­budzo­na-uczuciem-ub­rudzo­na-­te­lami-słów-fragmentami-błyszczykkonwalia
thé vertwyrwanaoder­wa­niuniżzwyklewypowiedzianejanigdywy­budzo­nauczuciemub­rudzo­napas­te­lamisłówfragmentamibłyszczykkonwaliakla­syczniewy­tuszo­wa­nerzęsymo­der­nis­tycznapannacierpnęniemniejniezłymstylubezpieszczotan­tykwa­rycznasen­nośćnie is­tniejączwier­ciadłemmgiełkiodbitej wyrwana ww oder­wa­niuoder­wa­niu niżniż zwyklezwykle wypowiedzianewypowiedziane jaja nigdynigdy wy­budzo­nawy­budzo­na uczuciemuczuciem ub­rudzo­naub­rudzo­na pas­te­lamipas­te­lami słówsłów fragmentamikla­sycznie wy­tuszo­wa­newy­tuszo­wa­ne rzęsyrzęsy mo­der­nis­tycznamo­der­nis­tyczna pannapanna cierpnęcierpnę nienie mniejmniej ww niezłymniezłym stylustylu bezbez pieszczotpieszczot an­tykwa­rycznaan­tykwa­ryczna sen­nośćsen­ność ** nie is­tniejączwier­ciadłem mgiełkimgiełki odbitej wyrwana w oder­wa­niuw oder­wa­niu niżoder­wa­niu niż zwykleniż zwykle wypowiedzianezwykle wypowiedziane jawypowiedziane ja nigdyja nigdy wy­budzo­nanigdy wy­budzo­na uczuciemwy­budzo­na uczuciem ub­rudzo­nauczuciem ub­rudzo­na pas­te­lamiub­rudzo­na pas­te­lami słówpas­te­lami słów fragmentamikla­sycznie wy­tuszo­wa­ne rzęsywy­tuszo­wa­ne rzęsy mo­der­nis­tycznarzęsy mo­der­nis­tyczna pannamo­der­nis­tyczna panna cierpnępanna cierpnę niecierpnę nie mniejnie mniej wmniej w niezłymw niezłym styluniezłym stylu bezstylu bez pieszczotbez pieszczot an­tykwa­rycznapieszczot an­tykwa­ryczna sen­nośćan­tykwa­ryczna sen­ność *sen­ność * nie is­tniejączwier­ciadłem mgiełki odbitej 

Ko­bieca dłoń zwier­ciadłem umysłu jej kochanka.Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu.Przysłowia są zwier­ciadłem spo­sobu myśle­nia narodu.Oczy są zwier­ciadłem ludzi, a co jeśli je przełamie ka­mień zdrady..Bez­czyn­ność i le­nis­two pro­wadzą do zguby.Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć.