Wys­tar­czyły trzy dni - bez słowa a ja jes­tem już gotowa na spot­ka­nie Ciebie w snach Seks na plaży w uniesieniu sen­nym marze­niu i spełnieniu W moim świecie byłeś Ty I DLACZE­GO ? tak się stało że mi ciągle Ciebie mało ciągle mało jest 


wys­tar­czyły-trzy-dni- bez-słowa-a-ja jes­tem-już-gotowa-na-spot­ka­nie-ciebie-w snach-seks-na plaży-w uniesieniu-sen­nym-marze­niu
artur37arturwys­tar­czyłytrzydni bezsłowaja jes­temjużgotowanaspot­ka­nieciebiew snachseksna plażyw uniesieniusen­nymmarze­niui spełnieniumoimświeciebyłeśtydlacze­go tak sięstałożemi ciąglemałociąglejest wys­tar­czyły trzytrzy dni bez słowaja jes­tem jużjuż gotowagotowa nana spot­ka­niespot­ka­nie ciebieciebie w snachw snach seksseks na plażyna plaży w uniesieniuw uniesieniu sen­nymsen­nym marze­niumarze­niu i spełnieniui spełnieniu ww moimmoim świecieświecie byłeśbyłeś tyty ii dlacze­go tak się stałostało żeże mi ciąglemi ciągle ciebieciebie małomało ciągleciągle małomało jest wys­tar­czyły trzy dnisłowa a ja jes­tema ja jes­tem jużja jes­tem już gotowajuż gotowa nagotowa na spot­ka­niena spot­ka­nie ciebiespot­ka­nie ciebie w snachciebie w snach seksw snach seks na plażyseks na plaży w uniesieniuna plaży w uniesieniu sen­nymw uniesieniu sen­nym marze­niusen­nym marze­niu i spełnieniumarze­niu i spełnieniu wi spełnieniu w moimw moim świeciemoim świecie byłeśświecie byłeś tybyłeś ty ity i dlacze­go tak się stało żestało że mi ciągleże mi ciągle ciebiemi ciągle ciebie małociebie mało ciąglemało ciągle małociągle mało jest 

spi­jam-miłość-z ciebie-ągle-mi tak-ło-wciąż-niena­syco­ny-łaknę-więcej-kro­pel-twej-roz­koszy-dla-ukochanej-mp