Wys­tar­czy je­dynie obrócić tok myślenia. A zaw­sze będziesz się wznosił. Spa­danie będzie je­dynie luk­su­sem dla słabeuszy.


wys­tar­czy-­dynie-obróć-tok-myślenia-a-zaw­sze-będziesz ę-wznosił-spa­danie-będzie-­dynie-luk­su­sem-dla-słabeuszy
thrillofitwys­tar­czyje­dynieobrócićtokmyśleniazaw­szebędziesz sięwznosiłspa­daniebędzieluk­su­semdlasłabeuszywys­tar­czy je­dynieje­dynie obrócićobrócić toktok myśleniazaw­sze będziesz siębędziesz się wznosiłspa­danie będziebędzie je­dynieje­dynie luk­su­semluk­su­sem dladla słabeuszywys­tar­czy je­dynie obrócićje­dynie obrócić tokobrócić tok myśleniaa zaw­sze będziesz sięzaw­sze będziesz się wznosiłspa­danie będzie je­dyniebędzie je­dynie luk­su­semje­dynie luk­su­sem dlaluk­su­sem dla słabeuszywys­tar­czy je­dynie obrócić tokje­dynie obrócić tok myśleniaa zaw­sze będziesz się wznosiłspa­danie będzie je­dynie luk­su­sembędzie je­dynie luk­su­sem dlaje­dynie luk­su­sem dla słabeuszywys­tar­czy je­dynie obrócić tok myśleniaspa­danie będzie je­dynie luk­su­sem dlabędzie je­dynie luk­su­sem dla słabeuszy

Bóg ma wszys­tkiego w nad­mia­rze, je­dynie spot­kań z człowiekiem zaw­sze Mu będzie za mało.Ko­bieta jest głucha na wszel­kie ar­gu­men­ty. Mężczyz­na może oca­lić swój kraj, rządzić całym światem, zdo­być wie­czną sławę ja­ko fi­lozof, je­dynie dla swej żony będzie zaw­sze tyl­ko zwykłym głupcem.Gdy cze­goś nie ro­zumiemy wys­tar­czy zagłębić się w sztu­ce, ona zaw­sze zna odpowiedź Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka Co to za dur­ny in­styn­kt każe ludziom zaw­sze ocze­kiwać, że coś się sta­nie? Wys­tar­czy tyl­ko zacząć his­to­rię o ja­kimś człowieku czy o psie, a coś ko­nie­cznie mu­si się stać.Miłość ma zaw­sze ra­miona sze­roko ot­warte. Jeżeli zam­kniesz ra­miona wokół miłości, to prze­konasz się, że ścis­kasz je­dynie sa­mego siebie.