Wys­tar­czy, że da­na jest nam szan­sa, byśmy mog­li stać się tym, czym chcemy.


wys­tar­czy-że da­na-jest nam-szan­-byśmy-mog­li-stać ę-tym-czym-chcemy
jose ortega y gassetwys­tar­czyże da­najest namszan­sabyśmymog­listać siętymczymchcemyże da­na jest namjest nam szan­sabyśmy mog­limog­li stać sięstać się tymczym chcemyże da­na jest nam szan­sabyśmy mog­li stać sięmog­li stać się tymbyśmy mog­li stać się tym

Człowiek może sam dla siebie stać się ta­kim kłopo­tem, że już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej. -Ryszard Kapuściński
człowiek-może-sam-dla-siebie-stać ę-­kim-kłopo­tem-że już-nie wys­tar­czy-mu cza­su-na zaj­mo­wanie ę-czymś-więcej
Po co kłamać, sko­ro wys­tar­czy mówić prawdę, by nam nie uwierzono. -Guy de de Maupassant
po co kłamać-sko­ro-wys­tar­czy-mówić-prawdę-by nam-nie uwierzono
Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być. -George Eliot
nigdy-nie-jest-za-późno-by-stać-ę-tym-kim-chcemy-być
Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka  -samothnick
nie- naj­mniej­sze­go-sen­su-zas­­nawiać ę-nad-tym-czy-dzi­siej­szy-dzień-będzie-lep­szy-od poprzedniego-wys­tar­czy-tyl­ko-wstać
Życie jest łat­wiej­sze, niż się wy­daje. Wys­tar­czy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, oby­wać się bez te­go, co niezbędne i zno­sić rzeczy nie do zniesienia. -Kathleen Morris
Życie-jest łat­wiej­sze-ż ę-wy­daje-wys­tar­czy godzić ę-z tym-co jest nie do przyjęcia-oby­wać ę-bez-te­go-co niezbędne