Wys­tar­czy, że da­na jest nam szan­sa, byśmy mog­li stać się tym, czym chcemy.


wys­tar­czy-że da­na-jest nam-szan­-byśmy-mog­li-stać ę-tym-czym-chcemy
jose ortega y gassetwys­tar­czyże da­najest namszan­sabyśmymog­listać siętymczymchcemyże da­na jest namjest nam szan­sabyśmy mog­limog­li stać sięstać się tymczym chcemyże da­na jest nam szan­sabyśmy mog­li stać sięmog­li stać się tymbyśmy mog­li stać się tym

Człowiek może sam dla siebie stać się ta­kim kłopo­tem, że już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej.Co to za dur­ny in­styn­kt każe ludziom zaw­sze ocze­kiwać, że coś się sta­nie? Wys­tar­czy tyl­ko zacząć his­to­rię o ja­kimś człowieku czy o psie, a coś ko­nie­cznie mu­si się stać.Po co kłamać, sko­ro wys­tar­czy mówić prawdę, by nam nie uwierzono.Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być.Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka Życie jest łat­wiej­sze, niż się wy­daje. Wys­tar­czy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, oby­wać się bez te­go, co niezbędne i zno­sić rzeczy nie do zniesienia.