Wys­tar­czy, że późnym wie­czo­rem weźmiesz zim­ny prysznic i poz­wo­lisz, by Two­je myśli się chaotycznie roz­biegły. Spłynie z Ciebie nag­ro­madzo­ny przez cały dzień op­ty­mizm, wpływając na ne­gatyw­ne myślenie.


wys­tar­czy-że późnym-wie­czo­rem-weźmiesz-zim­ny-prysznic-i poz­wo­lisz-by two­-myśli ę-chaotycznie-roz­biegły
lillianawys­tar­czyże późnymwie­czo­remweźmieszzim­nyprysznici poz­wo­liszby two­jemyśli sięchaotycznieroz­biegłyspłynie z ciebienag­ro­madzo­nyprzezcałydzieńop­ty­mizmwpływającna ne­gatyw­nemyślenieże późnym wie­czo­remwie­czo­rem weźmieszweźmiesz zim­nyzim­ny prysznicprysznic i poz­wo­liszby two­je myśli sięmyśli się chaotyczniechaotycznie roz­biegłyspłynie z ciebie nag­ro­madzo­nynag­ro­madzo­ny przezprzez całycały dzieńdzień op­ty­mizmwpływając na ne­gatyw­nena ne­gatyw­ne myślenieże późnym wie­czo­rem weźmieszwie­czo­rem weźmiesz zim­nyweźmiesz zim­ny pryszniczim­ny prysznic i poz­wo­liszby two­je myśli się chaotyczniemyśli się chaotycznie roz­biegłyspłynie z ciebie nag­ro­madzo­ny przeznag­ro­madzo­ny przez całyprzez cały dzieńcały dzień op­ty­mizmwpływając na ne­gatyw­ne myślenie

Chodźmy na Al­mo­dova­ra a Późnym wie­czo­rem na cygara Do Baltazara Po­tem wsiądziemy do Jaguara … Ale ze mnie szczęściara ! Pełna wiary flir­ciara ;-)  -Lena-Van-Orthon
chodźmy-na al­mo­dova­ra-a-późnym-wie­czo­rem-na cygara-do-baltazara-po­tem-wsiądziemy-do jaguara-ale-ze mnie-szczęściara-pełna
Każdy ra­nek da­je szansę na to, by wie­czo­rem móc po­wie­dzieć: to był szczęśli­wy dzień. -Małgorzata Stolarska
każdy-ra­nek-da­-szansę-na to-by wie­czo­rem-móc-po­wie­dzieć-to był-szczęśli­wy-dzień