Wys­tar­czy ja­kiś gest, za­pach, smak, spoj­rze­nie, by niczym w we­hiku­le cza­su prze­nieść się znów w wir wspom­nień. By zacząć cza­sami nie­chcianą podróż od nowa...


wys­tar­czy-ja­kiś-gest-za­pach-smak-spoj­rze­nie-by niczym-w we­hiku­-cza­su-prze­nieść ę-znów-w wir-wspom­nień-by zacząć
nadzieja21wys­tar­czyja­kiśgestza­pachsmakspoj­rze­nieby niczymw we­hiku­lecza­suprze­nieść sięznóww wirwspom­nieńby zacząćcza­saminie­chcianąpodróżod nowawys­tar­czy ja­kiśja­kiś gestby niczym w we­hiku­lew we­hiku­le cza­sucza­su prze­nieść sięprze­nieść się znówznów w wirw wir wspom­nieńby zacząć cza­samicza­sami nie­chcianąnie­chcianą podróżpodróż od nowawys­tar­czy ja­kiś gestby niczym w we­hiku­le cza­suw we­hiku­le cza­su prze­nieść sięcza­su prze­nieść się znówprze­nieść się znów w wirznów w wir wspom­nieńby zacząć cza­sami nie­chcianącza­sami nie­chcianą podróżnie­chcianą podróż od nowa

Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic...Cza­sami wys­tar­czy uśmiech ko­goś blis­kiego, żeby poczuć się le­piej :) Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto.Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale