Wys­tar­czy tyl­ko za­mienić


wys­tar­czy-tyl­ko-za­mienić-chcę-być-na jes­tem-szczęśli­waszczęśli­wymi­mo-trud­noś-które-mnie-na­poty­kają
elizabettawys­tar­czytyl­koza­mienićchcębyćna jes­temszczęśli­waszczęśli­wymi­motrud­nościktóremniena­poty­kająroz­cza­rowańktórychmyśle­niespra­wiaże bra­kujecza­semod­wa­gii chęcigor­sze godzi­nymi­jająa te ra­dos­necze­kajątrze­baus­ta­wićswójze­garna po­zytyw­nemyśle­niea wskazówkizacznąwy­bijaćszczęśli­wechwi­lezos­ta­wiającmiłewspomnieniawys­tar­czy tyl­kotyl­ko za­mienićchcę byćktóre mniemnie na­poty­kająktórych myśle­niemyśle­nie spra­wiaże bra­kuje cza­semcza­sem od­wa­giod­wa­gi i chęcigor­sze godzi­ny mi­jająa te ra­dos­ne cze­kajątrze­bacze­kajątrze­ba tyl­kotyl­ko us­ta­wićus­ta­wić swójswój ze­garze­gar na po­zytyw­nena po­zytyw­ne myśle­niea wskazówki zacznązaczną wy­bijaćwy­bijać szczęśli­weszczęśli­we chwi­lechwi­le zos­ta­wiajączos­ta­wiając miłemiłe wspomnieniawys­tar­czy tyl­ko za­mienićktóre mnie na­poty­kająktórych myśle­nie spra­wiaże bra­kuje cza­sem od­wa­gicza­sem od­wa­gi i chęcia te ra­dos­ne cze­kajątrze­ba tyl­kocze­kajątrze­ba tyl­ko us­ta­wićtyl­ko us­ta­wić swójus­ta­wić swój ze­garswój ze­gar na po­zytyw­neze­gar na po­zytyw­ne myśle­niea wskazówki zaczną wy­bijaćzaczną wy­bijać szczęśli­wewy­bijać szczęśli­we chwi­leszczęśli­we chwi­le zos­ta­wiającchwi­le zos­ta­wiając miłezos­ta­wiając miłe wspomnienia

Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością Myślę, że jes­tem głupi al­bo może tyl­ko szczęśli­wy . I think I'm dumb or maybe just hap­py .( ang. ) W ogóle nie myślę o tym, co będzie jut­ro, ani o tym, co było wczo­raj. Nie myślę na­wet o tym, co zdarzy się za dziesięć mi­nut. Dla mnie is­tnieje tyl­ko ta chwi­la. Jeśli jest dob­ra, skar­bie, to czuję się szczęśli­wa. A jeśli kiep­ska, jak choćby pod­czas czy­tania te­go spra­woz­da­nia, po pros­tu cze­kam, aż prze­minie. Każdą chwilę trak­tuję odrębnie. I ty też po­win­naś się te­go nauczyć.Dzi­siaj jes­tem na prawdę szczęśli­wa. Nikt mnie nie skrzyw­dził, nikt mnie nie skry­tyko­wał. Jes­tem szczęśli­wa bo dziś zos­tałam w domu.Chce być szczęśli­wa wiec czas po­godzić się z tym, że Cię nie ma... Prze­cież nie tyl­ko Ty pot­ra­fisz spra­wić bym była szczęśliwa...Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci?