Wys­tar­czy wy­walić kil­ka worków ub­rań z sza­fy i już kończy się prob­lem z 


wys­tar­czy-wy­walić-kil­ka-worków-ub­rań-z sza­fy-i już-kończy ę-prob­lem-z nie-mam ę-w co ubrać
kaesiwys­tar­czywy­walićkil­kaworkówub­rańz sza­fyi jużkończy sięprob­lemz niemam sięw co ubraćwys­tar­czy wy­walićwy­walić kil­kakil­ka workówworków ub­rańub­rań z sza­fyz sza­fy i jużi już kończy siękończy się prob­lemmam się w co ubraćwys­tar­czy wy­walić kil­kawy­walić kil­ka workówkil­ka worków ub­rańworków ub­rań z sza­fyub­rań z sza­fy i jużz sza­fy i już kończy sięi już kończy się prob­lemwys­tar­czy wy­walić kil­ka workówwy­walić kil­ka worków ub­rańkil­ka worków ub­rań z sza­fyworków ub­rań z sza­fy i jużub­rań z sza­fy i już kończy sięz sza­fy i już kończy się prob­lemwys­tar­czy wy­walić kil­ka worków ub­rańwy­walić kil­ka worków ub­rań z sza­fykil­ka worków ub­rań z sza­fy i jużworków ub­rań z sza­fy i już kończy sięub­rań z sza­fy i już kończy się prob­lem

(...) oczy­wiście, że wys­tar­czy chcieć. całko­wicie się zgadzam bo nie w tym tkwi prob­lem. od­na­leźć osobę, która chce te­go sa­mego i tak sa­mo mocno. to do­piero wyzwanie.Nie trze­ba ku­pować na­rodu, wys­tar­czy mieć tych inżynierów dusz i to zu­pełnie załat­wia prob­lem zniewolenia.Każdy autor sztuk ko­micznych wie, że większość wi­dow­ni śmieje się, gdy kil­ku widzów zacznie recho­tać. Cały prob­lem spro­wadza się za­tem do te­go, jak tych kil­ka osób zmu­sić do śmiechu.Na­wet na od­ległość wy­miana kil­ku miłych słów wys­tar­czy, by smu­tek uśmie­chnął się. Krys­ty­na A.Sz. 06.06.2016r.Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) Aby poz­nać się z naj­dal­szą rodziną, wys­tar­czy się wzbogacić.