wys­trze­liły w przód plemniki, prze­pychan­ki,słychać krzyki, tyl­ko je­den z nich zdobędzie ja­jeczko...co na me­cie będzie. nag­le w tłumie konsternacja! prze­cież to nie nasz stacja! stop panowie!zawracamy! prze­cież to są us­ta damy! 


wys­trze­liły-w przód-plemniki-prze­pychan­kisłychać-krzyki-tyl­ko-­den-z nich-zdobędzie-ja­jeczkoco-na me­cie-będzie-nag­
poeta wyklętywys­trze­liływ przódplemnikiprze­pychan­kisłychaćkrzykityl­koje­denz nichzdobędzieja­jeczkocona me­ciebędzienag­lew tłumiekonsternacjaprze­cieżto nie naszstacjastoppanowiezawracamyto są us­tadamy wys­trze­liły w przódw przód plemnikityl­ko je­denje­den z nichz nich zdobędziezdobędzie ja­jeczkocoja­jeczkoco na me­ciena me­cie będzienag­le w tłumiew tłumie konsternacjaprze­cież to nie naszto nie nasz stacjaprze­cież to są us­tawys­trze­liły w przód plemnikityl­ko je­den z nichje­den z nich zdobędziez nich zdobędzie ja­jeczkocozdobędzie ja­jeczkoco na me­cieja­jeczkoco na me­cie będzienag­le w tłumie konsternacjaprze­cież to nie nasz stacja

Jeśli nie wie­rzysz w duszę, mu­sisz prze­cież uz­nać, że ciało two­je żyć będzie ja­ko tra­wa zielo­na, ja­ko obłok. Jes­teś prze­cież wodą i prochem.Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe.Miał prze­cież nie cze­kać ! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać ! Pisała. Ja­nusz Leon Wiśniewski Cze­mu oni od trzech lat wy­tykają mi ten sam błąd ? Prze­cież widzą , że : żałuje , cier­pię i się pop­ra­wiłam .Prze­cież już zro­zumiałam ! Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała.Od­daj się temu Prze­cież wiesz Prze­cież chcesz Się nie odzyskać I czys­tką wymazać Różdżką zapomnieć Mrug­nięciem pokochać I nag­le zwolnić Unieś się i swo­je brzemię Po­nad taflę A, gdy poczujesz Mro­wienie utraty Zakrzycz Od­daj mnie z powrotem No oddaj Oddaj