Wystarczy powiedzieć, że kochasz samotność, aby cały świat zaraz uważał cię za osobę egzotyczną i fascynującą. Nikomu nawet przez myśl nie przejdzie, że chodzi o najzwyklejsze zmęczenie.


wystarczy-powiedzieć-że-kochasz-samotność-aby-cały-świat-zaraz-uważał-ę-za-osobę-egzotyczną-i-fascynującą-nikomu-nawet-przez-myśl-nie
pola negriwystarczypowiedziećżekochaszsamotnośćabycałyświatzarazuważałcięzaosobęegzotycznąfascynującąnikomunawetprzezmyślnieprzejdziechodzinajzwyklejszezmęczeniewystarczy powiedziećże kochaszkochasz samotnośćaby całycały światświat zarazzaraz uważałuważał cięcię zaza osobęosobę egzotycznąegzotyczną ii fascynującąnikomu nawetnawet przezprzez myślmyśl nienie przejdzieże chodzichodzi oo najzwyklejszenajzwyklejsze zmęczenieże kochasz samotnośćaby cały światcały świat zarazświat zaraz uważałzaraz uważał cięuważał cię zacię za osobęza osobę egzotycznąosobę egzotyczną iegzotyczną i fascynującąnikomu nawet przeznawet przez myślprzez myśl niemyśl nie przejdzieże chodzi ochodzi o najzwyklejszeo najzwyklejsze zmęczenie

Nie wystarczy powiedzieć Kiedy ktoś cię opuści, po­za tym, że za nim tęsknisz, po­za tym, że roz­pa­da się cały mały świat, który ra­zem stworzy­liście, i że wszys­tko, co widzisz al­bo ro­bisz, przy­pomi­na ci o tej oso­bie, naj­gor­sza jest myśl, że była to próba ja­kości i te­raz wszys­tkie części, z których się składasz, noszą stem­pel OD­RZUT przys­ta­wiony przez ko­goś, ko­go kochasz.Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić.Gdy kochasz - cały świat ci się odsłania.Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.Gdy byłem małym dzieckiem Zawsze mnie matka stroiła w ubranka białe niebieskie O Panno Święta Czy aby jeszcze mnie kochasz Bo ja jestem pewien Że będę cię kochał Nawet w godzinę śmierci A jednak stało się koniec Nie wierzę ni w niebo ni w piekło