Wystrzegaj się pedantów, którzy zadręczają się rozwlekaniem najmniejszych nawet spraw. Z obcowania z takimi nie będziesż miał innej korzyści, jak przykrość połączoną z odrazą, gdyż są oni podobni do źle trawiącego żołądka, w którym nawet przysmaki powodują nudności.


wystrzegaj-ę-pedantów-którzy-zadręczają-ę-rozwlekaniem-najmniejszych-nawet-spraw-z-obcowania-z-takimi-nie-będziesż-miał-innej-korzyś-jak
andrzej maksymilian fredrowystrzegajsiępedantówktórzyzadręczająrozwlekaniemnajmniejszychnawetsprawobcowaniatakiminiebędziesżmiałinnejkorzyścijakprzykrośćpołączonąodrazągdyżonipodobnidoźletrawiącegożołądkaktórymprzysmakipowodująnudnościwystrzegaj sięsię pedantówktórzy zadręczajązadręczają sięsię rozwlekaniemrozwlekaniem najmniejszychnajmniejszych nawetnawet sprawz obcowaniaobcowania zz takimitakimi nienie będziesżbędziesż miałmiał innejinnej korzyścijak przykrośćprzykrość połączonąpołączoną zz odrazągdyż sąsą onioni podobnipodobni dodo źleźle trawiącegotrawiącego żołądkaw którymktórym nawetnawet przysmakiprzysmaki powodująpowodują nudnościwystrzegaj się pedantówktórzy zadręczają sięzadręczają się rozwlekaniemsię rozwlekaniem najmniejszychrozwlekaniem najmniejszych nawetnajmniejszych nawet sprawz obcowania zobcowania z takimiz takimi nietakimi nie będziesżnie będziesż miałbędziesż miał innejmiał innej korzyścijak przykrość połączonąprzykrość połączoną zpołączoną z odrazągdyż są onisą oni podobnioni podobni dopodobni do źledo źle trawiącegoźle trawiącego żołądkaw którym nawetktórym nawet przysmakinawet przysmaki powodująprzysmaki powodują nudności

My, istoty ludzkie, nawet jeśli pozostaniemy dalej, jedni bardziej, inni mniej, takimi zwierzętami jak przedtem, mamy jednak w sobie jakieś dobre uczucia, czasem nawet resztkę albo zaczyn szacunku do samych siebie.Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.Z partią, jak z kochanką: można - a niekiedy nawet trzeba - się rozstać, ale honor nie pozwala, by potem źle o niej mówić.Spraw by ktoś chciał, a będziesz to miał.Rozprawienie się z błędem przynosi równe, a czasem nawet większe korzyści, niż odkrycie nowej prawdy lub faktu.Jak będziesz chciał miec piękną Ko­bietę jak tort. To naucz się dzielic nią z ko­lega­mi. A kiedy będziesz miał za­kalec to to cias­to zjesz wte­dy sam .