Wywindowani na szczebel nie mogą nagle sygnalizować, że cierpią na chorobą przestrzeni.


wywindowani-na-szczebel-nie-mogą-nagle-sygnalizować-że-cierpią-na-chorobą-przestrzeni
zbigniew waydykwywindowaninaszczebelniemogąnaglesygnalizowaćżecierpiąchorobąprzestrzeniwywindowani nana szczebelszczebel nienie mogąmogą naglenagle sygnalizowaćże cierpiącierpią nana chorobąchorobą przestrzeniwywindowani na szczebelna szczebel nieszczebel nie mogąnie mogą naglemogą nagle sygnalizowaćże cierpią nacierpią na chorobąna chorobą przestrzeniwywindowani na szczebel niena szczebel nie mogąszczebel nie mogą naglenie mogą nagle sygnalizowaćże cierpią na chorobącierpią na chorobą przestrzeniwywindowani na szczebel nie mogąna szczebel nie mogą nagleszczebel nie mogą nagle sygnalizowaćże cierpią na chorobą przestrzeni

Krytycy wywierają wpływ ogromny, lecz, niestety, zgubny, bo nie cierpią teatru i nie mogą patrzeć na niczyje sukcesy. Jeśli sztuka miała tysiąc przedstawień, sprawa jest przesądzona: zostanie uznana za idiotyczną.Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości.Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób.Najbardziej wyślizgany jest pierwszy szczebel kariery.Na­leży py­tać nie o to, czy zwierzęta mogą ro­zumo­wać, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć.Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć.