Wyz­wa­nie nig­dy nie ma za wy­sokich progów, chy­ba że podłożysz mu pos­tu­ment z nis­kiej sa­mooce­ny. Z cyk­lu po­wieści


wyz­wa­nie-nig­dy-nie  za wy­sokich-progów-chy­ba-że podłożysz-mu pos­­ment-z nis­kiej-­mooce­ny-z-cyk­lu-po­wieś
riderwyz­wa­nienig­dynie ma za wy­sokichprogówchy­baże podłożyszmu pos­tu­mentz nis­kiejsa­mooce­nycyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzez­nacze­niawyz­wa­nie nig­dynig­dy nie ma za wy­sokichnie ma za wy­sokich progówchy­ba że podłożyszże podłożysz mu pos­tu­mentmu pos­tu­ment z nis­kiejz nis­kiej sa­mooce­nyz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przez­nacze­niawyz­wa­nie nig­dy nie ma za wy­sokichnig­dy nie ma za wy­sokich progówchy­ba że podłożysz mu pos­tu­mentże podłożysz mu pos­tu­ment z nis­kiejmu pos­tu­ment z nis­kiej sa­mooce­nyz cyk­lu po­wieści

Nig­dy ro­zum nie czu­je tak moc­no war­tości po­niesionej strat jak wte­dy, gdy tęskni ser­ce. Z cyk­lu po­wieści W sieci śmier­ci ni­ci z życia. Z cyk­lu po­wieści Pus­te słowa lu­bią wy­pełniać us­ta. Z cyk­lu po­wieści Niejed­no roz­sta­nie przy­wiera do nas na stałe. Z cyk­lu po­wieści Pożąda­nie jest cieka­wością ciała, miłość wiedzą uczuć Z cyk­lu po­wieści Kiedy od­po­wied­nia dłoń trzy­ma cię za rękę w żadną burzę nie stra­cisz głowy. Z cyk­lu po­wieści