wyzwania-stawiane-ci-przez-życie-nie-mają-cię-sparaliżować-one-mają-pomóc-ci-odkryć-kim-jesteś
bernice johnson reagonwyzwaniastawianeprzezżycieniemającięsparaliżowaćonepomócodkryćkimjesteśwyzwania stawianestawiane cici przezprzez życieżycie nienie mająmają cięcię sparaliżowaćsparaliżowaćoneone mająmają pomócpomóc cici odkryćwyzwania stawiane cistawiane ci przezci przez życieprzez życie nieżycie nie mająnie mają cięmają cię sparaliżowaćcię sparaliżowaćone mająone mają pomócmają pomóc cipomóc ci odkryćwyzwania stawiane ci przezstawiane ci przez życieci przez życie nieprzez życie nie majążycie nie mają cięnie mają cię sparaliżowaćmają cię sparaliżowaćone mają pomócone mają pomóc cimają pomóc ci odkryćwyzwania stawiane ci przez życiestawiane ci przez życie nieci przez życie nie mająprzez życie nie mają ciężycie nie mają cię sparaliżowaćnie mają cię sparaliżowaćone mają pomóc cione mają pomóc ci odkryć

Uważaj­cie, bo mają broń, a nie mają wyjścia.Oto rewanż przedmiotów: nie mają własnego życia, ale mają życie uparte.Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Ko­bieto! szu­kasz sen­su życia? Po­myśl, że są kra­je w których ko­biety nie mają nic do po­wie­dze­nia. Za od­kry­cie ręki mogą zos­tać zlin­czo­wane lub oka­leczo­ne przez zwy­rod­niałych mężczyzn. Nie mają pra­wa do wy­boru swo­jego szczęścia w sze­rokim te­go słowa znacze­niu. Nie szu­kaj sen­su życia, znajdź je w so­bie i w tym co robisz.Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce