Wzbogacić się można, nie dodając nic do tego, co się ma, ale ujmując dużo z tego, czego się potrzebuje.


wzbogacić-ę-można-nie-dodając-nic-do-tego-co-ę-ale-ujmując-żo-z-tego-czego-ę-potrzebuje
epikurwzbogacićsięmożnaniedodającnicdotegocoaleujmującdużoczegopotrzebujewzbogacić sięsię możnanie dodającdodając nicnic dodo tegoco sięale ujmującujmując dużodużo zz tegoczego sięsię potrzebujewzbogacić się możnanie dodając nicdodając nic donic do tegoco się maale ujmując dużoujmując dużo zdużo z tegoczego się potrzebujenie dodając nic dododając nic do tegoale ujmując dużo zujmując dużo z tegonie dodając nic do tegoale ujmując dużo z tego

Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Nie znoszę pożegnań. Mają w sobie tyle utajonego dramatyzmu i tego, co może się stać, i tego, czego najczęściej nie można już odwołać.Doświadczenie jest niezbędne do nauczenia się wszystkiego, czego dokonać można swoim instrumentem, ale zwłaszcza do unikania tego, na co nie należy się porywać.Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze: należy nauczyć się być zadowolonym z tego, co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego akurat nie ma.Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.