Wzniesienia są pus­te o per­spek­tywę i pełniej­sze o ho­ry­zont.


wzniesienia-są pus­te-o per­spek­tywę-i pełniej­sze-o ho­ry­zont
starlightwzniesieniasą pus­teo per­spek­tywęi pełniej­szeo ho­ry­zontwzniesienia są pus­tesą pus­te o per­spek­tywęo per­spek­tywę i pełniej­szei pełniej­sze o ho­ry­zontwzniesienia są pus­te o per­spek­tywęsą pus­te o per­spek­tywę i pełniej­szeo per­spek­tywę i pełniej­sze o ho­ry­zontwzniesienia są pus­te o per­spek­tywę i pełniej­szesą pus­te o per­spek­tywę i pełniej­sze o ho­ry­zontwzniesienia są pus­te o per­spek­tywę i pełniej­sze o ho­ry­zont

Groźba śmier­ci zmienia per­spek­tywę cza­sową życia ludzkiego. -Antoni Kępiński
groźba-śmier­-zmienia-per­spek­tywę-cza­sową-życia-ludzkiego
Gdy w słoneczny let­ni dzień masz do wy­boru: sie­dze­nie nad try­gono­met­rią al­bo per­spek­tywę kon­certów to wiado­mo, że wy­bie­rzesz to drugie. -Agnieszka Chylińska
gdy-w słoneczny-let­-dzień-masz-do wy­boru-sie­dze­nie-nad-try­gono­met­rią-al­bo-per­spek­tywę-kon­certów-to wiado­mo
Mówię o miłosier­dziu. Niekiedy najzu­pełniej nieo­cze­kiwa­nie i zdrad­li­wie wcis­ka się ono w naj­mniej­sze szczeliny. -Michaił Afanasjewicz Bułhakow
mówię-o miłosier­dziu-niekiedy najzu­pełniej-nieo­cze­kiwa­nie-i zdrad­li­wie-wcis­ka ę-ono-w naj­mniej­sze-szczeliny
Sztu­ka to wie­czne przez­wy­ciężanie wszys­tkiego co niedołężne, ułom­ne i niedoj­rzałe, poszu­kiwa­nie co­raz to dos­ko­nal­szej for­my, co­raz to pełniej­sze­go wyrazu. -Karol Szymanowski
sztu­ka-to wie­czne-przez­wy­ężanie-wszys­tkiego-co niedołężne-ułom­ne-i niedoj­rzałe-poszu­kiwa­nie-co­raz-to ­ko­nal­szej