Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.


wzo­rowa­nie ę-na in­nych-uz­na­nych-twórcach-to nic-zdrożne­go-to naj­lep­szy-zna­ny-mi sposób-na rozwój-włas­ne­go-­len­
walt whitmanwzo­rowa­nie sięna in­nychuz­na­nychtwórcachto niczdrożne­goto naj­lep­szyzna­nymi sposóbna rozwójwłas­ne­gota­len­tui poszu­kiwa­niawłas­nejdrogiwzo­rowa­nie się na in­nychna in­nych uz­na­nychuz­na­nych twórcachtwórcach to nicto nic zdrożne­goto naj­lep­szy zna­nyzna­ny mi sposóbmi sposób na rozwójna rozwój włas­ne­gowłas­ne­go ta­len­tuta­len­tu i poszu­kiwa­niai poszu­kiwa­nia włas­nejwłas­nej drogiwzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nychna in­nych uz­na­nych twórcachuz­na­nych twórcach to nictwórcach to nic zdrożne­goto naj­lep­szy zna­ny mi sposóbzna­ny mi sposób na rozwójmi sposób na rozwój włas­ne­gona rozwój włas­ne­go ta­len­tuwłas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­niata­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­neji poszu­kiwa­nia włas­nej drogi

Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności.Mog­li­byśmy być szczęśli­wi gdy­byśmy tyl­ko chcieli, gdy­by za­miast użalać się że pa­da wyjść na spa­cer w deszczu, pa­miętasz? nie było dla nas żad­nych gra­nic, świat był piękny, wszys­tko ta­kie pros­te. Cie­szy­liśmy się z każdej spędzo­nej ra­zem chwi­li... A dziś? Dziś nic nie ro­bimy spon­ta­nicznie, jes­teśmy więźniami włas­nych ograniczeń.Kim jestem wodą rwącą słońcem i ogniem żarem poszu­kującym ideału miejsca lep­szej drogi dep­czącym włas­ne ślady sko­rupę ziemi emiliane da­ta na­pi­sa­nia/pub­li­kac­ji 04.01.2013 r.Ser­ce człowieka nie zna sil­niej­szej na­miętności niż żądza nakłonienia in­nych do włas­nych przekonań.Gdy człowiek nie uczy się na włas­nych błędach, tra­ci u in­nych kre­dyt zaufa­nia.Ludzie naj­sku­teczniej prze­konują in­nych o włas­nej niepow­tarzal­nej ory­ginal­ności, gdy są ta­cy sa­mi jak oni.