Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.


wzo­rowa­nie ę-na in­nych-uz­na­nych-twórcach-to nic-zdrożne­go-to naj­lep­szy-zna­ny-mi sposób-na rozwój-włas­ne­go-­len­
walt whitmanwzo­rowa­nie sięna in­nychuz­na­nychtwórcachto niczdrożne­goto naj­lep­szyzna­nymi sposóbna rozwójwłas­ne­gota­len­tui poszu­kiwa­niawłas­nejdrogiwzo­rowa­nie się na in­nychna in­nych uz­na­nychuz­na­nych twórcachtwórcach to nicto nic zdrożne­goto naj­lep­szy zna­nyzna­ny mi sposóbmi sposób na rozwójna rozwój włas­ne­gowłas­ne­go ta­len­tuta­len­tu i poszu­kiwa­niai poszu­kiwa­nia włas­nejwłas­nej drogiwzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nychna in­nych uz­na­nych twórcachuz­na­nych twórcach to nictwórcach to nic zdrożne­goto naj­lep­szy zna­ny mi sposóbzna­ny mi sposób na rozwójmi sposób na rozwój włas­ne­gona rozwój włas­ne­go ta­len­tuwłas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­niata­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­neji poszu­kiwa­nia włas­nej drogi

Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
Ser­ce człowieka nie zna sil­niej­szej na­miętności niż żądza nakłonienia in­nych do włas­nych przekonań. -W » Virginia Woolf » Orlando
ser­-człowieka-nie zna-sil­niej­szej-na­miętnoś-ż-żądza-nakłonienia-in­nych-do włas­nych-przekonań
Gdy człowiek nie uczy się na włas­nych błędach, tra­ci u in­nych kre­dyt zaufa­nia. -Krio
gdy-człowiek-nie uczy ę-na włas­nych-błędach-tra­-u in­nych-kre­dyt-zaufa­nia
Ludzie naj­sku­teczniej prze­konują in­nych o włas­nej niepow­tarzal­nej ory­ginal­ności, gdy są ta­cy sa­mi jak oni. -aforystokrata
ludzie-naj­sku­teczniej-prze­konują-in­nych-o włas­nej-niepow­tarzal­nej-ory­ginal­noś-gdy-są ­cy-­mi-jak oni