Wzrok mój dob­rym jest Acz cza­sem mi się zdarzy Słabo widzieć świat 


wzrok-mój-dob­rym-jest-acz-cza­sem-mi ę-zdarzy-słabo-widzieć-świat 
taiyono kudarashiwzrokmójdob­rymjestaczcza­semmi sięzdarzysłabowidziećświat wzrok mójmój dob­rymdob­rym jestjest aczacz cza­semcza­sem mi sięmi się zdarzyzdarzy słabosłabo widziećwidzieć świat wzrok mój dob­rymmój dob­rym jestdob­rym jest aczjest acz cza­semacz cza­sem mi sięcza­sem mi się zdarzymi się zdarzy słabozdarzy słabo widziećsłabo widzieć świat wzrok mój dob­rym jestmój dob­rym jest aczdob­rym jest acz cza­semjest acz cza­sem mi sięacz cza­sem mi się zdarzycza­sem mi się zdarzy słabomi się zdarzy słabo widziećzdarzy słabo widzieć świat wzrok mój dob­rym jest aczmój dob­rym jest acz cza­semdob­rym jest acz cza­sem mi sięjest acz cza­sem mi się zdarzyacz cza­sem mi się zdarzy słabocza­sem mi się zdarzy słabo widziećmi się zdarzy słabo widzieć świat 

Nic nie ro­bić jest cza­sem dob­rym lekarstwem.I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają.Zdarzy mi się cza­sem pod­muchać kanapkę.Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje? Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę...