You’re my end and my beginning Even when I lo­se I’m win­ning..  


youre-my end-and-my beginning-even-when-i lo­se-im-win­ning- 
myszka123you’remy endandmy beginningevenwheni lo­sei’mwin­ning you’re my endand my beginningmy beginning eveneven whenwhen i lo­sei lo­se i’mi’m win­ningmy end and my beginningand my beginning evenmy beginning even wheneven when i lo­sewhen i lo­se i’mi lo­se i’m win­ningyou’re my end and my beginningmy end and my beginning evenand my beginning even whenmy beginning even when i lo­seeven when i lo­se i’mwhen i lo­se i’m win­ningyou’re my end and my beginning evenmy end and my beginning even whenand my beginning even when i lo­semy beginning even when i lo­se i’meven when i lo­se i’m win­ning

The world is coming to an end. . . SAVE YOUR BUFFERS!!!Już nie ma Replay dzi­siaj mówię Ga­me Over ab­so­lut­ny End to love oneself is the beginning of a life-long romance . Pokochanie siebie jest początkiem romansu na całe życie.Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę.Miłość po­win­na nieść ze sobą ra­dość, po­win­na za­pew­niać człowieko­wi har­mo­nię, a mo­ja przy­nosiła tyl­ko cierpienie.