Z ta­kim dużym, brzyd­kim pyskiem; W cyr­ku byłbym widowiskiem.


z ­kim-żym-brzyd­kim-pyskiem-w-cyr­ku-byłbym-widowiskiem
sirnobodyz ta­kimdużymbrzyd­kimpyskiemcyr­kubyłbymwidowiskiemz ta­kim dużymbrzyd­kim pyskiemw cyr­kucyr­ku byłbymbyłbym widowiskiemw cyr­ku byłbymcyr­ku byłbym widowiskiemw cyr­ku byłbym widowiskiem

In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.Wy­dawać by się mogło, że naj­le­piej wychodzi nam życie ta­kim, ja­kim się jest... To w ta­kim ra­zie dlacze­go ludzie na włas­ne życze­nie so­bie ut­rudniają i tak często ko­piują innych? Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz.Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś.Po­wiedz mi, z kim przes­ta­jesz, a po­wiem ci, kim jesteś.Kiedy człowiek jest za­kocha­ny, uka­zuje się światu ta­kim, ja­kim po­winien być zawsze.