Z życiem jest jak z go­towa­niem – we wszys­tkim trze­ba sta­rać się zacho­wać od­po­wied­nie proporcje. A i tak większość mu­simy ro­bić „na oko”, bo nikt nie dał nam przepisu.


z życiem-jest jak z go­towa­niem- we wszys­tkim-trze­ba-sta­rać ę-zacho­wać-od­po­wied­nie-proporcje-a-i tak-większość
gold fishyz życiemjest jak z go­towa­niem– we wszys­tkimtrze­basta­rać sięzacho­waćod­po­wied­nieproporcjei takwiększośćmu­simyro­bić„naoko”bo niktnie dałnamprzepisuz życiem jest jak z go­towa­niemjest jak z go­towa­niem – we wszys­tkim– we wszys­tkim trze­batrze­ba sta­rać sięsta­rać się zacho­waćzacho­wać od­po­wied­nieod­po­wied­nie proporcjei tak większośćwiększość mu­simymu­simy ro­bićro­bić „na„na oko”bo nikt nie dałnie dał namnam przepisuz życiem jest jak z go­towa­niem – we wszys­tkimjest jak z go­towa­niem – we wszys­tkim trze­ba– we wszys­tkim trze­ba sta­rać siętrze­ba sta­rać się zacho­waćsta­rać się zacho­wać od­po­wied­niezacho­wać od­po­wied­nie proporcjea i tak większośći tak większość mu­simywiększość mu­simy ro­bićmu­simy ro­bić „naro­bić „na oko”bo nikt nie dał namnie dał nam przepisu

We wszys­tkim trze­ba jed­nak zacho­wać sto­sow­ny umiar - ja też mam mózg i umiem z niego korzys­tać. Sko­ro z małej dro­bin­ki pow­stał Wszechświat, to co ja mogę zro­bić ze swoimi re­latyw­nie dużymi neuro­nami ? Wszystko.Nie ze wszys­tkim mu­simy się zgadzać. W końcu na tym po­lega wy­miana poglądów, ale czy to znaczy, że ma­my się op­lu­wać, bo myśli­my inaczej i szuf­ladko­wać z te­go po­wodu na lep­szych i gorszych? Pod­chodzisz, daj­my na to, do człowieka i mówisz: – Jak le­ci, Joe? A on ci na to: – Świet­nie, świet­nie, le­piej być nie może. – A ty pat­rzysz mu w oczy i widzisz prze­cież, że trud­no o gorzej. Jak się tak dob­rze przyj­rzeć, wszys­tkim układa się par­szy­wie, wszys­tkim bez wyjątku. Z cze­go psia mać, wniosek, że człowieko­wi nic nie jest w sta­nie pomóc.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.Nikt chy­ba nie może liczyć na to, że ja­ko oku­pant zys­ka so­bie po­pular­ność. A co da się osiągnąć? Niez­naczne korzyści ma­terial­ne prze­ciw­sta­wione niena­wiści całego na­rodu? Większość ener­gii i tak trze­ba poświęcić na trzy­manie ludzi w ry­zach. Naród jest jak moc­na, sprężys­ta trzci­na - można ją przy­giąć, ale nie złamać.sa­mot­ność jest wszys­tkim co nas otacza. przyczyną, wnios­kiem i pod­su­mowa­niem. kreską pod wy­darze­niem, pier­wszym i os­tatnim słowem, wy­par­ciem pa­mięci, myślą w pus­tej szklan­ce, na­baz­gra­nym prag­nieniem na twarzy i błędem, błędem prze­de wszys­tkim jest sa­mot­ność. po­wiet­rzem tak ciężkim, że trującym.