z biegiem-lat-człowiek-za­daje-so­bie-py­tania-jak wyglądał-by świat-bez-nasze­go-ga­tun­ku-~pa­wel-rychli­ca-py­tania-na które
rychcikz biegiemlatczłowiekza­dajeso­biepy­taniajak wyglądałby światbeznasze­goga­tun­ku~pa­welrychli­capy­taniana którenie znamod­po­wie­dzi z biegiem latlat człowiekczłowiek za­dajeza­daje so­bieso­bie py­taniapy­tania jak wyglądałjak wyglądał by światby świat bezbez nasze­go~pa­wel rychli­carychli­ca py­taniapy­tania na którena które nie znamnie znam od­po­wie­dziz biegiem lat człowieklat człowiek za­dajeczłowiek za­daje so­bieza­daje so­bie py­taniaso­bie py­tania jak wyglądałpy­tania jak wyglądał by światjak wyglądał by świat bezby świat bez nasze­go~pa­wel rychli­ca py­taniarychli­ca py­tania na którepy­tania na które nie znamna które nie znam od­po­wie­dzi

Są py­tania bez od­po­wie­dzi, na­tomiast nie ma od­po­wie­dzi bez pytań.Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys.Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości.Na skra­ju wyczerpania To­tal­ne­go załamania Tułam się sa­ma, a ze mną tyl­ko duch. Duch niczyi, sa­mot­ny, złośliwy. Wy­pytu­je mnie wszys­tkiego, a ja od­po­wie­dzi nie znam na py­tania jego. Odejdź so­bie ! O to tyl­ko proszę. Dlacze­go mnie tak dręczysz ? Szar­piesz uczu­ciami, skry­tymi marzeniami. Plu­jesz na mą osobę i na wi­dok me­go płaczu śmiejesz się, jak tak możesz ?