Z człowiekiem jest jak z po­lem - cza­sem bieg­nie przez nie żyła złota, ale właści­ciel nic o tym nie wie.


z człowiekiem-jest jak z po­lem- cza­sem-bieg­nie-przez-nie żyła-złota-ale-właś­ciel-nic-o tym-nie wie
jonathan swiftz człowiekiemjest jak z po­lem cza­sembieg­nieprzeznie żyłazłotaalewłaści­cielnico tymnie wiez człowiekiem jest jak z po­lem cza­sem bieg­niebieg­nie przezprzez nie żyłanie żyła złotaale właści­cielwłaści­ciel nicnic o tymo tym nie wie cza­sem bieg­nie przezbieg­nie przez nie żyłaprzez nie żyła złotaale właści­ciel nicwłaści­ciel nic o tymnic o tym nie wie cza­sem bieg­nie przez nie żyłabieg­nie przez nie żyła złotaale właści­ciel nic o tymwłaści­ciel nic o tym nie wie cza­sem bieg­nie przez nie żyła złotaale właści­ciel nic o tym nie wie

Z całym sek­sem jest jak z przyprawą samą się nie na­jesz, wręcz zaszkodzi, ale bez niego związek mdłą potrawą i z cza­sem przez gardło nie przechodzi Sta­ram się za­pew­nić swoim dzieciom nor­malne życie, ale cza­sem po­suwam się w tym za da­leko. Mo­ja córka ja­ko je­dyna w kla­sie nie wie­działa, co to jest limuzyna.Chodzi mi o to, aby język giętki Po­wie­dział wszys­tko, co po­myśli głowa: A cza­sem był jak piorun jas­ny, prędki, A cza­sem smut­ny ja­ko pieśń stepowa, A cza­sem ja­ko skar­ga nim­fy miętki, A cza­sem piękny jak aniołów mowa... Aby prze­leciał wszys­tka ducha skrzydłem. Stro­fa być win­na tak­tem, nie wędzidłem.Nie jes­teśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i prze­taczać przez cza­sy jak skałę złotą.Małe zwy­cięstwa. Cza­sem nie ma nadziei na nic in­ne­go, ale cza­sem nicze­go więcej nie trzeba.Mam ta­ki prob­lem, że nie umiem pi­sać gdy mie­szka we mnie szczęście To dob­rze i nie Bo lubię Ale gdy nie ma dob­re­go, słowa płyną same Cza­sem zaata­kują mnie w tram­wa­ju nu­mer 7 Cza­sem gdy myję talerz Cza­sami gdy ob­ra­cam się bez ce­lu na środ­ku pokoju Dlacze­go nie jest tak teraz Bo jes­tem bo­gat­sza o zadowolenie Bo te­rapia przy­niosła skutek Zab­rała smutek I natchnienie