Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna 


z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
badtomekz da­lekapięknaz blis­kada­lekado piękna z da­leka pięknapięknaz blis­kaz blis­ka da­lekada­leka do piękna z da­leka pięknapiękna z blis­kaz blis­ka da­lekaz blis­ka da­leka do piękna z da­leka piękna z blis­kapiękna z blis­ka da­lekaz blis­ka da­leka do piękna z da­leka piękna z blis­ka da­lekapiękna z blis­ka da­leka do piękna 

Blis­kość jakże da­leka...  Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań.Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna.Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba.Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia.Poczciwość prawdy się nie lęka.