Z de­dykacją dla Agat­ki K. wyob­raź so­bie że z sa­mego by­cia obok Ciebie mógłbym tworzyć obrazy ma­lować us­ta­mi akt na Twoich nagich plecach od­kry­wać brzuch powoli mi­limetr po milimetrze myśli pełne Ciebie sączą się jak krew za­lewając istnienie wiedząc tyl­ko jak masz na imię mógłbym wdra­pać się po drabinie pragnień wejść na szczyt i spoj­rzeć Ci w oczy czując za­pach Two­jego ciała mógłbym stworzyć per­fum naz­wałbym go ko­bieta pachnąca pomarańczą uwie­rzysz ? 


z de­dykacją-dla-agat­ki-k-wyob­raź-so­bie-że-z-­mego-by­cia-obok-ciebie-mógłbym-tworzyć-obrazy-­lować-us­­mi-akt-na-twoich-nagich
wedrowiecz de­dykacjądlaagat­kiwyob­raźso­bieżesa­megoby­ciaobokciebiemógłbymtworzyćobrazyma­lowaćus­ta­miaktnatwoichnagichplecachod­kry­waćbrzuchpowolimi­limetrpo milimetrzemyślipełnesączą sięjak krewza­lewającistnieniewiedząctyl­kojakmaszna imięwdra­paćsiępodrabiniepragnieńwejśćna szczytspoj­rzećci w oczyczującza­pachtwo­jegociałastworzyćper­fumnaz­wałbymgoko­bietapachnącapomarańcząuwie­rzysz z de­dykacją dladla agat­kiagat­ki kwyob­raź so­bieso­bie żez sa­megosa­mego by­ciaby­cia obokobok ciebieciebie mógłbymmógłbym tworzyćtworzyć obrazyobrazy ma­lowaćma­lować us­ta­mius­ta­mi aktakt nana twoichtwoich nagichnagich plecachplecach od­kry­waćod­kry­wać brzuchbrzuch powolipowoli mi­limetrmi­limetr po milimetrzepo milimetrze myślimyśli pełnepełne ciebieciebie sączą sięsączą się jak krewjak krew za­lewającza­lewając istnienieistnienie wiedzącwiedząc tyl­kotyl­ko jakjak maszmasz na imięna imię mógłbymmógłbym wdra­paćwdra­pać sięsię popo drabiniedrabinie pragnieńpragnień wejśćwejść na szczytna szczyt ii spoj­rzećspoj­rzeć ci w oczyci w oczy czującczując za­pachza­pach two­jegotwo­jego ciałaciała mógłbymmógłbym stworzyćstworzyć per­fumper­fum naz­wałbymnaz­wałbym gogo ko­bietako­bieta pachnącapachnąca pomarańcząpomarańczą uwie­rzyszz de­dykacją dla agat­kidla agat­ki kwyob­raź so­bie żeso­bie że zże z sa­megoz sa­mego by­ciasa­mego by­cia obokby­cia obok ciebieobok ciebie mógłbymciebie mógłbym tworzyćmógłbym tworzyć obrazytworzyć obrazy ma­lowaćobrazy ma­lować us­ta­mima­lować us­ta­mi aktus­ta­mi akt naakt na twoichna twoich nagichtwoich nagich plecachnagich plecach od­kry­waćplecach od­kry­wać brzuchod­kry­wać brzuch powolibrzuch powoli mi­limetrpowoli mi­limetr po milimetrzemi­limetr po milimetrze myślipo milimetrze myśli pełnemyśli pełne ciebiepełne ciebie sączą sięciebie sączą się jak krewsączą się jak krew za­lewającjak krew za­lewając istnienieza­lewając istnienie wiedzącistnienie wiedząc tyl­kowiedząc tyl­ko jaktyl­ko jak maszjak masz na imięmasz na imię mógłbymna imię mógłbym wdra­paćmógłbym wdra­pać sięwdra­pać się posię po drabiniepo drabinie pragnieńdrabinie pragnień wejśćpragnień wejść na szczytwejść na szczyt ina szczyt i spoj­rzeći spoj­rzeć ci w oczyspoj­rzeć ci w oczy czującci w oczy czując za­pachczując za­pach two­jegoza­pach two­jego ciałatwo­jego ciała mógłbymciała mógłbym stworzyćmógłbym stworzyć per­fumstworzyć per­fum naz­wałbymper­fum naz­wałbym gonaz­wałbym go ko­bietago ko­bieta pachnącako­bieta pachnąca pomarańcząpachnąca pomarańczą uwie­rzysz